Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Esamo duomenų rinkinio papildymo poreikis:

Antstolių informacinė sistema

VĮ Registrų centras savo valdomame puslapyje https://www.antstoliai.lt/vbp/viesieji-raginimai skelbia antstolių raginimus juridiniams asmenims. Šiuose raginimuose pateikiama informacija vykdyti sprendimus, susimokėti skolas ir pan. Duomenys yra atviri ir atnaujinami kiekvieną dieną. Šie duomenys yra labai svarbūs vertinant įmonių mokumą bei valdant įsiskolinimus. Šiuo metu duomenys pateikiami tokiu formatu, kad jų negalima automatizuotai surinkti ir panaudoti. Prašome atverti patogiu formatu.
Pasiūlymas organizacijai Valstybės įmonė Registrų centras
Norimas keisti duomenų rinkinys Antstolių informacinė sistema
Būsena Nenumatytas atverti
Registravimo data 2022-11-11 13:18:25
Atnaujinimo data 2022-11-11 15:06:17
Duomenų atnaujinimo periodiškumas
Patinka: 0

Organizacijos atsakymas

Atsižvelgdami į tai, kad jūsų pageidaujamų gauti duomenų panaudojimo tikslas yra įvertinti įmonių mokumą bei valdyti įsiskolinimus, manome, kad tikslinga būtų dėl tokių duomenų gavimo iš Antstolių informacinės sistemos (AIS) kreiptis į Registrų centrą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo, kadangi jūsų prašomi duomenys negali būti atverti, nes tokių duomenų atvėrimas prieštarauja ES ir Lietuvos įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams. Atkreipiame dėmesį, kad Antstolių informacinės sistemos nuostatų 24-28 p. (Antstolių informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“) nustato, kad AIS duomenys teikiami duomenų gavėjams, turintiems teisę juos gauti, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679. AIS duomenų gavėjai: kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės turi teisę gauti Nuostatų 28.1 ir 28.2 papunkčiuose nurodytus duomenis, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdamos paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį. AIS tvarkytojas – Registrų centras AIS duomenis, įskaitant asmens duomenis, gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodyti duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodyti duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas bei prašomų pateikti duomenų apimtis. Kai AIS duomenis prašoma pateikti siekiant duomenų gavėjo teisėto intereso, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra AIS, teises ir laisves. AIS duomenys duomenų gavėjams teikiami: 1. leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais; 2. kitais būdais naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (elektroniniu paštu, E. pristatymo sistema); 3. raštu. Atsižvelgiant į tai, kad jums reikalingi nenuasmeninti duomenys (o tokie negali būti atverti pagal BDAR reikalavimus), siūlome kreiptis į Registrų centrą (el. p. versloklientai@registrucentras.lt; darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–16.00 val.; tel. (8 5) 262 2222) dėl duomenų teikimo jums patogiu būdu ir formatu sutarties sudarymo.

Komentarai ir istorija:

2022-11-11 13:18:26 | Sukurtas naujas poreikis. Būsena: Pateiktas
2022-11-11 15:05:57 | Pakeista būsena: Redaguotas | BDAR reikalavimai
2022-11-11 15:06:17 | Pakeista būsena: Atmestas

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai