Sharing best practices on open data adds value and can inspire other data users to follow your example and create new services or otherwise increase the value of open data reuse.

Submit a new use case

https://github.com/OfficeGovLT/powerbi-map-lt

Description of use case/service:

Panaudojant Valstybės duomenų agentūros ir Registrų centro atvirus duomenis, sukurti Lietuvos administracinio suskirstymo failai TopoJSON formate. Jie leidžia Microsoft Power BI duomenų analizės ir atvaizdavimo įrankyje Power BI Desktop spalvinti Lietuvos žemėlapį pagal turimus teritorinio administracinio suskirstymo duomenis. Palaikomi 3 administraciniai lygiai - apskritys, savivaldybės ir seniūnijos.

Benefits:

Power BI Desktop duomenų analizės ir atvaizdavimo įrankio pagalba galima spalvinti Lietuvos žemėlapį pagal turimus teritorinio administracinio suskirstymo duomenis.

Beneficiary group:

Visi Power BI Desktop naudotojai

Additional information:

Used datasets:

Likes: 1


https://www.neurotechnology.com/

Description of use case/service:

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria Panevėžio miestas ir regionas – kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios darbo rinkos poreikius, stoka. 2020 m. Panevėžio plėtros agentūros užsakymu atlikta studentų skaičiaus didinimo Panevėžio mieste studija atskleidė, kad aukštosiose ir profesinėse mokyklose nesurenkamos studentų / mokinių grupės į aktualias regionui programas neleidžia efektyviai išnaudoti švietimo potencialo mieste, o šiai problemai spręsti būtina pradėti sistemiškai rinkti duomenis, juos analizuoti ir stebėti bei jais remiantis įgyvendinti strategines regiono iniciatyvas. Tam buvo ieškoma sistemizuoto regiono darbo rinkos poreikių prognozės modelio. Įmonės "Neurotechnology“ sukurtas sprendimas leidžia automatiniu būdu rinkti laisvai prieinamus duomenis ir daryti išvadas apie darbo rinkos situaciją ir ateities poreikius. Darbo rinka yra kompleksinė socioekonominė sistema, todėl yra svarbu tinkamai pasirinkti labiausiai reprezentatyvius duomenų šaltinius ir taip pat parinkti tinkamus giliojo mokymosi algoritmus tikslioms ateities prognozėms.

Benefits:

Sprendimas visapusiškai ir sistemingai prognozuoja regiono darbo rinkos poreikius, leidžia tikslingai organizuoti vietos profesinio orientavimo paslaugas bei formuluoti mokymo ir darbuotojų perkvalifikavimo paslaugas. Naudojantis sukurtu sprendimu reikalaujama mažiau žmogiškųjų ir finansinių resursų.

Beneficiary group:

Panevėžio miestas, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, piliečiai

Additional information:

Used datasets:

Likes: 0

https://dayqanalytics.eu/

Description of use case/service:

BIfree SODRA aplikacija yra sukurta su Qlik Sense atviriems Sodros duomenims analizuoti. Šioje aplikacijoje galima nemokamai analizuoti daugiau kaip 40 tūkst. Lietuvos juridinių vienetų (kuriuose dirba daugiau kaip 1,2 mln. darbuotojų) darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų tendencijas pagal sektorių, veiklą, savivaldybę. Taip pat panaudoti duomenys iš Registrų centro apie Lietuvos įmonių pardavimo pajamas ir veiklos pelną (13 tūkst. Lietuvos įmonių su 70 mlrd. apyvarta ir 5 mlrd. veiklos pelnu) bei sujungti su Sodros duomenimis, kad būtų galimybė analizuoti efektyvumo rodiklius 1 darbuotojui pagal sektorius, savivaldybes ir pasirinktas konkrečias įmones. Iš Statistikos departamento atvirų duomenų galima analizuoti Lietuvos ekonomikos 20-ies metų efektyvumo rodiklių tendencijas.

Benefits:

Duomenys yra analizuojami vizualiai, greitai ir interaktyviai. Duomenys pateikiami nuo 2017 m. ir atnaujinami kiekvieną mėnesį. Remiantis atvirais duomenimis, naudotojai gali daryti įžvalgas, palyginti savo įmonės efektyvumo rodiklius su konkurentų rodikliais, formuoti teisingą atlygio politiką. Tuo pačiu skatinamas skaidrumas, didinamas efektyvumas.

Beneficiary group:

Verslas, visuomenė, valstybė.

Additional information:

#konkursui Nuoroda į "BIfree SODRA" - https://bifree.lt/bifree-sodra-aplikacija/. Video įrašas kaip naudotis "BIfree Sodra" - https://www.youtube.com/watch?v=cQnUH6UzcJg&t=389s.

Used datasets:

Likes: 0

https://gitlab.com/Talkless/osmltupd

Description of use case/service:

Komandinės eilutės programėlė naudojama sukelti momentinio, vidutinio greičio matavimo kameras.

Benefits:

Atviro žemėlapio OpenStreetMap kokybės tobulinimas.

Beneficiary group:

OpenStreetMap žemėlapio naudotojai

Additional information:

Used datasets:

Kelių elementų duomenys

Likes: 0

http://www.s2p.lt/

Description of use case/service:

„Klaipėda ID“ sprendžia problemą, kaip pritraukti investuotojų į prioritetinius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos sektorius (projektas kitaip vadinamas "Klaipėda dirba"). Šiam tikslui "S2P" sukūrė sprendimą „IBM Cognos Analytics“ platformoje. Ši platforma yra naudota kuriant didžiausius Lietuvoje analitikos sprendimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Informacinės visuomenės plėtros komitete (TDS), Vidaus reikalų ministerijoje (VASMIS) ir kitur. „Klaipėda dirba“ projektui įgyvendinti panaudoti gerai pažįstami atviri duomenys, kuriuos jau ne kartą teko naudoti kitų uždavinių sprendimui.

Benefits:

Turint tokį skaitmeninį įrankį, organizacijos darbuotojai gali vykdyti savo tiesioginius projektus, neturi atidėti prioritetinių užduočių, o automatizuotai ir greitai surinkta ir pateikta informacija įrankio pagalba ne tik tikslesnė, bet ir greičiau pateikiama. Tai leidžia žymiai pagerinti tiek organizacijos verslo aptarnavimo kokybę, tiek jos reputaciją miesto verslo ekosistemoje.

Beneficiary group:

Klaipėda ID, verslas, visuomenė

Additional information:

Used datasets:

Likes: 1

https://www.vilantis.ai/

Description of use case/service:

Lietuvos inovacijų centrui buvo reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais. „Vilantis“ sukurtas įrankis leidžia kaupti aktualius duomenis apie Mokslo ir studijų institucijų (MSI) kuriamas žinias, juos apdoroti bei sisteminti, pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus. Susistemintiems duomenims pateikti sukurta vartotojo sąsaja, leidžianti MSI indėlį į skirtingus ekonominės veiklos sektorius analizuoti dvejopai: greitai palyginti naudojantis interaktyvia sąsajų diagrama arba išsamiai ir įvairiais pjūviais nagrinėti naudojantis duomenų suvestine.

Benefits:

Stiprinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, efektyviau renkami ir sisteminami duomenys, sistemingai vertinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikis bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumas skirtingais aspektais.

Beneficiary group:

Lietuvos inovacijų centras, mokslo ir studijų institucijos, verslas

Additional information:

Used datasets:

Likes: 0

https://www.kryptis.lt/

Description of use case/service:

Tauragės rajono savivaldybė ieškojo Vaikų ugdymo perspektyvos (VUP) programos, kuri būtų susieta su Gyventojų, Mokinių registrais. „Dizaino kryptis“ sukūrė sprendimą, kuris pilnai automatizuoja vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas procedūras, taip užtikrinant jų efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinant savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams tenkančią prašymų ir sutarčių administravimo naštą, sukuriant tėvams (globėjams) patogias šiuolaikines priemones tvarkyti su vaikų ugdymu susijusius dokumentus visose (ikimokyklino, priešmokyklinio, bendrojo, neformalaus) ugdymo programose.

Benefits:

Didinamas vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas efektyvumas, mažinama prašymų ir sutarčių administravimo našta. Dokumentų pasirašymui naudojamas elektroninis parašas ne tik taupo laiką, pagreitina dokumentų tvarkymo procesus, bet ir prisideda prie aplinkai žalingo poveikio mažinimo.

Beneficiary group:

Savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojai, mokinių tėvai ir globėjai

Additional information:

Used datasets:

Likes: 0

https://coetus.lt/

Description of use case/service:

Stumbrai – dideli gyvūnai, dažniausiai gyvenantys bandomis, todėl patekę į ūkininkų laukus neretai juos ištrypia, išguli, taip sukeldami žalą žemės ūkio pasėliams, daržovėms ir kitam ūkininkų turtui. Kėdainių rajonas yra viena iš geriausiai žemės ūkį išvysčiusių savivaldybių, todėl, stumbrams pasiekus ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių laukus, kyla nuolatinė žalos rizika. "Coetus" sukūrė sprendimą, kaip apskaičiuoti stumbrų daromą žalą naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją. Įgyvendinamas sprendimas leidžia stebėti pasėlius „Sentinel“ radarinių palydovų sensoriais ir inovatyvių geoinformacinių technologijų algoritmais fiksuoti stumbrų ištryptus, išgulėtus ar išnaikintus laukus, apskaičiuoti juose nustatytos žalos dydį.

Benefits:

Nuotoliniai stumbrų daromos žalos nustatymo algoritmai veikia interneto pagrindu, todėl nebereikia vykti į vietą, žalos dydis nustatomas objektyviai ir pakankamai tiksliai, todėl mažėja teisinių ginčų tikimybė.

Beneficiary group:

Ūkininkai, Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Additional information:

Used datasets:

Likes: 1

https://www.kryptis.lt/

Description of use case/service:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, LVPA į pagalbą pasitelkia išorės ekspertus, kurie atlieka specifinių žinių reikalaujančių paraiškų, projektų ekspertinį vertinimą. "Dizaino kryptis" sukūrė sprendimą skirtą efektyviam ekspertinių resursų valdymui, atliekant projektų ekspertinius vertinimus. Sukurta centralizuota ekspertų duomenų sistema, kuri žinoma tiek ekspertams, tiek suinteresuotoms institucijoms. Ekspertas, užsiregistravęs vienoje sistemoje, gali būti tikras, jog jo duomenys bus prieinami visoms institucijoms, kurios ieškos jo specializaciją atitinkančio eksperto. Tokiu būdu valstybinės institucijos gali operatyviai rasti ir pasitelkti reikiamos specializacijos ekspertus.

Benefits:

Sukurta interaktyvi bendradarbiavimo platforma leidžia institucijoms rasti reikiamos kvalifikacijos ekspertus, o ekspertams gauti užklausas ir pasiūlymus dėl paslaugų teikimo, teikti projektų vertinimo paslaugas, kaupti atsiliepimus bei kvalifikaciją pagrindžiančią patirtį.

Beneficiary group:

Lietuvos verslo paramos agentūra, kitos viešojo sektoriaus institucijos, ekspertai

Additional information:

Used datasets:

Likes: 0