Dalinimasis geraisiais atvirų duomenų naudojimo pavyzdžiais didina jų vertę ir gali įkvėpti kitus duomenų vartotojus pasekti Jūsų pavyzdžiu ir sukuriant naujas paslaugas ar kitais būdais padidinti atvertų duomenų pakartotino naudojimo vertę.

Pateikti naują panaudojimo atvejį

https://www.neurotechnology.com/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria Panevėžio miestas ir regionas – kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios darbo rinkos poreikius, stoka. 2020 m. Panevėžio plėtros agentūros užsakymu atlikta studentų skaičiaus didinimo Panevėžio mieste studija atskleidė, kad aukštosiose ir profesinėse mokyklose nesurenkamos studentų / mokinių grupės į aktualias regionui programas neleidžia efektyviai išnaudoti švietimo potencialo mieste, o šiai problemai spręsti būtina pradėti sistemiškai rinkti duomenis, juos analizuoti ir stebėti bei jais remiantis įgyvendinti strategines regiono iniciatyvas. Tam buvo ieškoma sistemizuoto regiono darbo rinkos poreikių prognozės modelio. Įmonės "Neurotechnology“ sukurtas sprendimas leidžia automatiniu būdu rinkti laisvai prieinamus duomenis ir daryti išvadas apie darbo rinkos situaciją ir ateities poreikius. Darbo rinka yra kompleksinė socioekonominė sistema, todėl yra svarbu tinkamai pasirinkti labiausiai reprezentatyvius duomenų šaltinius ir taip pat parinkti tinkamus giliojo mokymosi algoritmus tikslioms ateities prognozėms.

Teikiama nauda:

Sprendimas visapusiškai ir sistemingai prognozuoja regiono darbo rinkos poreikius, leidžia tikslingai organizuoti vietos profesinio orientavimo paslaugas bei formuluoti mokymo ir darbuotojų perkvalifikavimo paslaugas. Naudojantis sukurtu sprendimu reikalaujama mažiau žmogiškųjų ir finansinių resursų.

Naudos gavėjų grupė:

Panevėžio miestas, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, piliečiai

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://dayqanalytics.eu/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

BIfree SODRA aplikacija yra sukurta su Qlik Sense atviriems Sodros duomenims analizuoti. Šioje aplikacijoje galima nemokamai analizuoti daugiau kaip 40 tūkst. Lietuvos juridinių vienetų (kuriuose dirba daugiau kaip 1,2 mln. darbuotojų) darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų tendencijas pagal sektorių, veiklą, savivaldybę. Taip pat panaudoti duomenys iš Registrų centro apie Lietuvos įmonių pardavimo pajamas ir veiklos pelną (13 tūkst. Lietuvos įmonių su 70 mlrd. apyvarta ir 5 mlrd. veiklos pelnu) bei sujungti su Sodros duomenimis, kad būtų galimybė analizuoti efektyvumo rodiklius 1 darbuotojui pagal sektorius, savivaldybes ir pasirinktas konkrečias įmones. Iš Statistikos departamento atvirų duomenų galima analizuoti Lietuvos ekonomikos 20-ies metų efektyvumo rodiklių tendencijas.

Teikiama nauda:

Duomenys yra analizuojami vizualiai, greitai ir interaktyviai. Duomenys pateikiami nuo 2017 m. ir atnaujinami kiekvieną mėnesį. Remiantis atvirais duomenimis, naudotojai gali daryti įžvalgas, palyginti savo įmonės efektyvumo rodiklius su konkurentų rodikliais, formuoti teisingą atlygio politiką. Tuo pačiu skatinamas skaidrumas, didinamas efektyvumas.

Naudos gavėjų grupė:

Verslas, visuomenė, valstybė.

Papildoma informacija:

#konkursui Nuoroda į "BIfree SODRA" - https://bifree.lt/bifree-sodra-aplikacija/. Video įrašas kaip naudotis "BIfree Sodra" - https://www.youtube.com/watch?v=cQnUH6UzcJg&t=389s.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://gitlab.com/Talkless/osmltupd

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Komandinės eilutės programėlė naudojama sukelti momentinio, vidutinio greičio matavimo kameras.

Teikiama nauda:

Atviro žemėlapio OpenStreetMap kokybės tobulinimas.

Naudos gavėjų grupė:

OpenStreetMap žemėlapio naudotojai

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Kelių elementų duomenys

Patinka: 0

http://www.s2p.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

„Klaipėda ID“ sprendžia problemą, kaip pritraukti investuotojų į prioritetinius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos sektorius (projektas kitaip vadinamas "Klaipėda dirba"). Šiam tikslui "S2P" sukūrė sprendimą „IBM Cognos Analytics“ platformoje. Ši platforma yra naudota kuriant didžiausius Lietuvoje analitikos sprendimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Informacinės visuomenės plėtros komitete (TDS), Vidaus reikalų ministerijoje (VASMIS) ir kitur. „Klaipėda dirba“ projektui įgyvendinti panaudoti gerai pažįstami atviri duomenys, kuriuos jau ne kartą teko naudoti kitų uždavinių sprendimui.

Teikiama nauda:

Turint tokį skaitmeninį įrankį, organizacijos darbuotojai gali vykdyti savo tiesioginius projektus, neturi atidėti prioritetinių užduočių, o automatizuotai ir greitai surinkta ir pateikta informacija įrankio pagalba ne tik tikslesnė, bet ir greičiau pateikiama. Tai leidžia žymiai pagerinti tiek organizacijos verslo aptarnavimo kokybę, tiek jos reputaciją miesto verslo ekosistemoje.

Naudos gavėjų grupė:

Klaipėda ID, verslas, visuomenė

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.vilantis.ai/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Lietuvos inovacijų centrui buvo reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais. „Vilantis“ sukurtas įrankis leidžia kaupti aktualius duomenis apie Mokslo ir studijų institucijų (MSI) kuriamas žinias, juos apdoroti bei sisteminti, pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus. Susistemintiems duomenims pateikti sukurta vartotojo sąsaja, leidžianti MSI indėlį į skirtingus ekonominės veiklos sektorius analizuoti dvejopai: greitai palyginti naudojantis interaktyvia sąsajų diagrama arba išsamiai ir įvairiais pjūviais nagrinėti naudojantis duomenų suvestine.

Teikiama nauda:

Stiprinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, efektyviau renkami ir sisteminami duomenys, sistemingai vertinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikis bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumas skirtingais aspektais.

Naudos gavėjų grupė:

Lietuvos inovacijų centras, mokslo ir studijų institucijos, verslas

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.kryptis.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Tauragės rajono savivaldybė ieškojo Vaikų ugdymo perspektyvos (VUP) programos, kuri būtų susieta su Gyventojų, Mokinių registrais. „Dizaino kryptis“ sukūrė sprendimą, kuris pilnai automatizuoja vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas procedūras, taip užtikrinant jų efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinant savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams tenkančią prašymų ir sutarčių administravimo naštą, sukuriant tėvams (globėjams) patogias šiuolaikines priemones tvarkyti su vaikų ugdymu susijusius dokumentus visose (ikimokyklino, priešmokyklinio, bendrojo, neformalaus) ugdymo programose.

Teikiama nauda:

Didinamas vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas efektyvumas, mažinama prašymų ir sutarčių administravimo našta. Dokumentų pasirašymui naudojamas elektroninis parašas ne tik taupo laiką, pagreitina dokumentų tvarkymo procesus, bet ir prisideda prie aplinkai žalingo poveikio mažinimo.

Naudos gavėjų grupė:

Savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojai, mokinių tėvai ir globėjai

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://coetus.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Stumbrai – dideli gyvūnai, dažniausiai gyvenantys bandomis, todėl patekę į ūkininkų laukus neretai juos ištrypia, išguli, taip sukeldami žalą žemės ūkio pasėliams, daržovėms ir kitam ūkininkų turtui. Kėdainių rajonas yra viena iš geriausiai žemės ūkį išvysčiusių savivaldybių, todėl, stumbrams pasiekus ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių laukus, kyla nuolatinė žalos rizika. "Coetus" sukūrė sprendimą, kaip apskaičiuoti stumbrų daromą žalą naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją. Įgyvendinamas sprendimas leidžia stebėti pasėlius „Sentinel“ radarinių palydovų sensoriais ir inovatyvių geoinformacinių technologijų algoritmais fiksuoti stumbrų ištryptus, išgulėtus ar išnaikintus laukus, apskaičiuoti juose nustatytos žalos dydį.

Teikiama nauda:

Nuotoliniai stumbrų daromos žalos nustatymo algoritmai veikia interneto pagrindu, todėl nebereikia vykti į vietą, žalos dydis nustatomas objektyviai ir pakankamai tiksliai, todėl mažėja teisinių ginčų tikimybė.

Naudos gavėjų grupė:

Ūkininkai, Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.kryptis.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, LVPA į pagalbą pasitelkia išorės ekspertus, kurie atlieka specifinių žinių reikalaujančių paraiškų, projektų ekspertinį vertinimą. "Dizaino kryptis" sukūrė sprendimą skirtą efektyviam ekspertinių resursų valdymui, atliekant projektų ekspertinius vertinimus. Sukurta centralizuota ekspertų duomenų sistema, kuri žinoma tiek ekspertams, tiek suinteresuotoms institucijoms. Ekspertas, užsiregistravęs vienoje sistemoje, gali būti tikras, jog jo duomenys bus prieinami visoms institucijoms, kurios ieškos jo specializaciją atitinkančio eksperto. Tokiu būdu valstybinės institucijos gali operatyviai rasti ir pasitelkti reikiamos specializacijos ekspertus.

Teikiama nauda:

Sukurta interaktyvi bendradarbiavimo platforma leidžia institucijoms rasti reikiamos kvalifikacijos ekspertus, o ekspertams gauti užklausas ir pasiūlymus dėl paslaugų teikimo, teikti projektų vertinimo paslaugas, kaupti atsiliepimus bei kvalifikaciją pagrindžiančią patirtį.

Naudos gavėjų grupė:

Lietuvos verslo paramos agentūra, kitos viešojo sektoriaus institucijos, ekspertai

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.manokonkursas.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

"Mano konkursas" sprendimas skirtas mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimui Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose. Kauno rajono savivaldybei pasiūlyta visose jai pavaldžiose perkančiosiose organizacijose įdiegti viešųjų pirkimų administravimo platformą „Mano konkursas“, kurios pagalba galima formuoti būtiniausius dokumentus: pirkimo planą, pirkimo žurnalą, privalomąsias ataskaitas.

Teikiama nauda:

Toks sprendimas suteikia galimybę organizuoti neskelbiamos apklausos būdu vykdomus pirkimus taikant ne tik mažiausios kainos, bet ir kainos ir kokybės santykio kriterijus. Tai padeda pritraukti daugiau tiekėjų, ypač smulkų ir labai smulkų verslą. Taip pat užtikrinamas tikslių duomenų iš kiekvienos perkančiosios organizacijos perdavimas į savivaldybės valdomą analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba Kauno rajono savivaldybė realiu laiku turi visą informaciją apie tai, ką perka ir kokius planus turi pavaldžios įstaigos.

Naudos gavėjų grupė:

Kauno rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios įstaigos

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.synopticom.com/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Sprendimas skirtas Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenai, analizei ir vertinimui. Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo kokybės užtikrinimo ir švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – surinkti duomenis apie švietimo sistemos funkcionavimą, atlikti duomenų analizę, detaliai išnagrinėti esamą švietimo situaciją, būklę, identifikuoti pokyčius, rasti priemones ir būdus švietimo tobulinimui. „Synopticom“ sprendimas plačiąja prasme padeda įgyvendinti į pilietį orientuotą viešų paslaugų strategiją. Sprendimas veikia pritaikant „SynopticomCX“ klientų patirties arba „Klientų Balso“ platformą. Šis programinis sprendimas įgalina vienu metu automatizuotai ir nuolatos rinkti vertinimus visose organizacijos sąlyčio su klientu taškuose, pasitelkiant įvairius kanalus, tokius kaip el. paštas, SMS, interneto sprendimai, terminalai ir kt. Duomenys kaupiami, apdorojami ir atvaizduojami realiu laiku, specialiame plačių analitinių galimybių portale. Valdant informacijos prieigos teises bei aktualius rodiklius, su duomenimis gali dirbti visos organizacijų grandys.

Teikiama nauda:

Naujoji stebėsenos platforma padeda labiau įtraukti į švietimo vadybos procesus mokinius, tėvus, mokytojus, mokyklų administracijos darbuotojus ir visuomenę. Duomenys yra operatyviau renkami ir apdorojami.

Naudos gavėjų grupė:

Mokinių tėvai, mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, visuomenė

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Švietimo įstaigos

Patinka: 0