1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679“ Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (OL 2016 L 119, p. 1)“;

2.  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

3.  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

4.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

5.  Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

6. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

8. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; 

9. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

10. Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

11. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

12. Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941  „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

13. Dokumentų rinkinių atvėrimo stebėsenos metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. TE-13(2021) "Dėl Dokumentų rinkinių atvėrimo stebėsenos metodikos patvirtinimo";

14. 2021 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 849 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo įgyvendinimo“;

15. 2022 m. sausio 13 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. DĮ-13 Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“;

16. Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-21;

17. Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatai (nauja redakcija), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 252 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

18. Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas (keičiantis Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijas), patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-517 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.