Turite pasiūlymų esamai mokymo medžiagai? O gal norite pasiūlyti naują mokymo medžiagą?

Teikti naują mokymo medžiagą
Autorius: Julius Belickas; Publikavimo data: 2022-01-03 16:33:35

Bendraujant su viešojo sektoriaus institucijų atstovais dažnai tenka išgirsti ir atsakyti į tuos pačius klausimus dėl duomenų atvėrimo. Apibendrinti atsakymai pateikiami kaip duomenų atvėrimo principai.

 

DUOMENŲ ATVĖRIMO PRINCIPAI

1.     Duomenys atveriami iš pirminio, unikalaus duomenų tvarkytojo šaltinio

Atvirų duomenų rinkiniai yra atveriami iš pirminių šaltinių, bet ne iš jų pakartino naudojimo ir sklaidos vietų kitose sistemose ar svetainėse.

Atkreiptinas dėmesys į dažnus atvejus, kai pirminio šaltinio duomenis tvarko, ne ministerija (kuri dažniausia yra IS valdytojas) o jos įgaliotas tvarkytojas, tai jis ir formuoja duomenų rinkinius, suprantama tai suderinęs su valdytoju.

Labai svarbu, kad atverti duomenys būtų atnaujinami. Rekomenduojama, kad atverto duomenų rinkinio atnaujinimo periodiškumas atitikti šių duomenų pirminių šaltinių pasipildymo dažnumą, jeigu tai leidžia techninės ir kitos aplinkybės.

2.     Jeigu institucijos duomenys yra saugomi centralizuotose kolektyvinio naudojimo sistemose, tai iš jų ir atveriami, bet ne atskirai, o kartu visų, besinaudojančių ta centralizuota sistema, institucijų.

Pavyzdžiui, jeigu institucijos darbo užmokesčio duomenys yra tvarkomi NBPC informacinėse sistemose, tai jie iš ten ir atveriami. Tas pat pasakytina ir apie viešojo sektoriaus finansų apskaitą, kuri tvarkoma FM ar jai pavaldžių institucijų.

3.     Atvėrimo pirmumas yra suteikiamas tiems šaltiniams, kurie jau turi žinomą, pareikštą, nesvarbu kokia forma išsakytą, paklausumą arba tvarkytojo argumentuotu sprendimu.

                      Tvarkytojas pirmiausia turėtų atverti, jeigu:

-       Duomenys yra saugomi gerai sistemiškai organizuotose ir tęstinumą bei prieinamumą užtikrinančiose sistemose

-       Turi potencialią galimybė sukurti pridėtinę vertę versle, socialinių-visuomeninių, ar pilietinių poreikių įgyvendinimui,

-       Pirminį duomenų šaltinį sudaro jame sukaupti ir toliau kaupiami ilgalaikiai, daugiamečiai ar plačią veiklos sritį bei teritoriją aprėpiantys duomenys, jų serijos,

-       Gali akivaizdžiai prisidėti prie Vyriausybės, ministerijų šakinių ir institucijų programų ir tikslų įgyvendinimo.

 

Pavyzdžiui prisidėti prie viešojo sektoriaus viešumo, skaidrumo ir kitų iniciatyvų įgyvendinimo.

 

4.     Iš vieno šaltinio atveriami pirminiai neapibendrinti, duomenys, maksimalia kompleksine aprėptimi, nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Atveriami duomenys neturi būti agreguojami (nebent tai būtina dėl asmens duomenų apsaugos ar kitų teisės aktuose nustatytų apribojimų), dirbtinai skaidomi į atskirus duomenų rinkinius pagal laiko, teritorijos ar pan. parametrus. Pavyzdžiui, duomenų rinkiniai, kurie yra tos pačios struktūros ir suskaidyti į atskiroms savivaldybėms, turi būti pateikiami viename rinkinyje su priskirta teritorinė savybe „visa Lietuva“; Toks pats principas turėtų būti taikomas ir laiko faktoriui, kai tos pačios struktūros duomenys suskaidomi pagal atskirus metus. Nesuskaidytuose rinkiniuose, laiko ir teritorinės charakteristikos yra duomenų rinkinio struktūriniai elementai;

Atveriant duomenų rinkinius tikslinga maksimaliai išsaugoti pirminiame šaltinyje esančių duomenų ryšius net tik tarp objektų ir jų savybių, bet ir tarp pačių objektų.

Atveriant, prioritetas turi būti teikiamas duomenų atvėrimui iš pirminių šaltinių transakcinių duomenų bazių išsaugant duomenų ryšius, o ne iš analitikai skirtų duomenų bazių, kuriose duomenys saugomi denormalizuotame duomenų modelio pavidale.

5.       Pagrindinių ir svarbiausių viešojo sektoriaus duomenų šaltinių (informacinių sistemų ir registrų) duomenys yra atveriami IVPK įgyvendinamo projekto metu. Todėl visų kitų viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo procesą tikslinga pradėti nuo atvertinų duomenų rinkinių suinventorinimo, kuris atliekamas registruojant galimo atverti duomenų rinkinio  pavadinimą ir trumpą duomenų sudėties aprašymą Atvirų duomenų portale.

Prieš įrašant inventorinimo duomenis portale būtina pasitikrinti ar toks duomenų rinkinys dar nėra registruotas anksčiau.

 

Inventorintas atvertinų duomenų rinkinys publikuotas portale yra matomas potencialių vartotojų ir atveriamas esant poreikiui.

Prie mokymo medžiagos pridėti failai: