INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

LIETUVOS ATVIRŲ DUOMENŲ PORTALO PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.            Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas), juridinio asmens kodas 188772433, buveinės adresas Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis Lietuvos atvirų duomenų portalu https://data.gov.lt (toliau – Portalas).

2.            Portalo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Portalo naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. Privatumo politika gali būti keičiama be atskirto pranešimo ar įspėjimo.

3.            Jūsų asmens duomenis Komitetas tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

4.            Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

4.1.        Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

4.2.       Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

4.3.       Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

 

5.            Komitetas Portale tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:

5.1.        naujienų prenumeratos užsakymo, paklausimų/pasiūlymų ir Portalo naudotojų teisių administravimo bei portalo duomenų teikimo tikslu tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą, IP adresą, paklausimų/pasiūlymų datą ir laiką, iš portalo pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimu;

5.2.        siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis Portalo funkcijomis, siekdami pagerinti Portalo veikimą ir naudojimąsi juo, tvarkome Portalo lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome vykdant Komitetui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

6.            Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

6.1.        jei yra Jūsų sutikimas;

6.2.        Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;

6.3.        teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

7.            Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, Portalo talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, atvirų duomenų valdytojams ir tvarkytojams ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Komiteto vardu ir pagal Komiteto nurodymus.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

8.            Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

9.            Jūsų duomenis prenumeratos,  Portalo naudojimo tikslu saugosime 10 (dešimt) metų arba kol atšauksite sutikimą. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

 

V SKYRIUS

SUBJEKTŲ TEISĖS

 

10.        Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę:

10.1.   susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

10.2.   sužinoti iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti ir kokiu tikslu jie tvarkomi;

10.3.   kokiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys teikiami ar buvo pateikti per pastaruosius 6 mėnesius;

10.4.   reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis;

10.5.   nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis Portalo turiniu;

10.6.   reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

10.7.   atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų, naujienlaiškių siuntimo.

11.        Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu Komitetui prašome pateikti adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius, el. paštu info@ivpk.lt arba susisiekite su Komiteto duomenų apsaugos pareigūnu.

 

VI SKYRIUS

SLAPUKAI

 

12.        Portale yra naudojami slapukai.

13.        Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote Portale ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

14.        Jums pirmą kartą apsilankius Portale, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame interneto šaltinyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

15.        Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos Portalo sritys, praleistas laikas ir pan.

16.        Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Portalu, naudojame šiuos slapukus:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

JSESSIONID

Skirtas naudotojo sesijai palaikyti.

Kol neišjungiama

Lang

Išsaugo kalbos pasirinkimą

kol nėra ištrinama

cookiesession1

Uždeda Fortinet ugniasienę, naudojamas saugumui užtikrinti.

1 metai

cookie-save-select

Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugojimui.

1 metus

Guess_language_v1

Kalbos pasirinkimui išsaugoti. Išjungus slapuką, nes išsaugoma naudotojo pasirinkta kalba.

30 d.

_ga - Google Analytics

Informacijai apie Portalo lankomumą rinkti.

2 metus

_gat - Google Analytics

Užklausų skaičiui reguliuoti.

10 min.

Gid_Google Analytics

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus.

24 val.

_utma - Google analytics

Statistinei informacijai apie Portalo lankomumą rinkti.

2 metus

_utmz - Google analytics

Statistinei informacijai apie Portalo lankomumą rinkti.

6 mėn.

 

17.        Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

18.        Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

19.        Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos Portalo veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

_________________________________