Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 25

Šalinti filtrus ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Supaprastinto LUA sluoksnio: Land Use Inter-class produkto duomenyse pateikta informacija apie 2018 metais buvusią žemės dangą pagal žemės panaudojimo paskirtį visoje Lietuvos teritorijoje ir 250 m buferinėje pasienio zonoje. Neesant tų metų duomenų panaudoti ir 2019 – 2021 m. užpildyti visą teritoriją. Šis produktas sukurtas naudojant valstybinius duomenis perklasifikuojant į teritorijas pagal žemės naudojimo paskirties kategorijas (EAGLE inter-class Level-1: 1 – Agriculture Use, 2 – Forestry Use, 3 – Mining anf quarring Use, 4 – Urban Use, 5 – Water Use, 6 – Other Ecosystem Service Use/No Economic Use, ir Level-2: 11 – Arable Use, 12 – Grassland Use, 13 – Permanent Crop Use, 15 – Greenhouse Use, 16 – Other Agriculture Use, 41 – Industrial Use, 42 – Service Use, 43 – Transport and Logistic Use, 44 – Utilities Use, 45 – Residential Use, 52 – Other Water Use/No Economic Use, 61 – „Wetland“ Use, 62 – Other no Economic Use). Sukurto rastrinio sluoksnio rezoliucija 10 m. Šie supaprastinto LUA sluoksnio: Land User Inter-class produkto duomenys yra papildyti atributine informacija apie žemės naudojimo paskirtį pagal EAGLE lentelę. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.58158, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus - EBM_100LT.Ši duomenų bazė yra sudaryta iš administracinių ribų linijų vektoriaus, administracinių vienetų plotų vektoriaus bei taškų vektoriaus. Linijos kaupia tam tikrą atributinę informaciją apie ribą, jos hierarchiją ir kitą informaciją. Plotai ir taškai kaupia atributinę informaciją apie administracinių vienetų hierarchiją bei kodus. 2018 metais atnaujinta naudojant 2017-12-31 duomenis.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR250LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Skaitmeninis reljefo modelis - reljefą charakterizuojantis tinklelis (GRID) 5x5 m. Tai yra Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) dalis. GDR50LT yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK), kurio atnaujinimai teikiami dinamiškai, t.y. naudotojas gauna duomenų pasikeitimus per tam tikrą laikotarpį ir visa duomenų rinkinį. Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys. GRPK yra valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir pan. Papildomai kiekvienas objektas turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

LR teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinyje (GV_DRLT) kaupiama informacija apie geografinių objektų vietą žemėlapyje ir tų objektų pavadinimą (pavadinimo rašybą, gramatinę informaciją, vietovardžio kilmės aiškinimą). GV_DRLT duomenų rinkinys sukurtas naudojant duomenis, gautus iš šių duomenų teikėjų: Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros paveldo departamento, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Nacionalinės žemės tarnybos.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Istorinių Karaliaučiaus srities vietovardžių duomenų rinkinys. Jame pateikta apie 4000 baltiškų kalbų kilmės vietovardžių (pradedant nuo XIII a.) su jų vokiškomis ir rusiškomis atmainomis. Surinkti duomenys iš daugelio šaltinių: etnografų Vinco Vileišio, Grasildos Blažienės, Aleksandro Miuicelio, Manfredo Švarco, Viliaus Pėteraičio, Marijos Razmukaitės, Valdemaro Šimėno, Rimanto Matulio, Rimanto Lazdyno, bendradarbiaujant su GOV, OSM ir talka Lietuvai.lt. Visų duomenų rinkinio kūrimui panaudotų šaltinių sąrašą galite rasti čia: https://www.geoportal.lt/download/kita/karaliauciaus_vietovardziu_saltiniai.xls

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB5LT yra integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) sudėtinė dalis, leidžianti kontroliuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. KŽS_DB5LT – tai žemės sklypų tapatybės nustatymo ir registravimo sistema, kuri susideda iš grafinių ir atributinių duomenų. Lietuvos blokų duomenų bazę sudaro informacija apie dirbamos žemės blokus, užstatytos teritorijos blokus, miškų žemės blokus, mišrios teritorijos blokus.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Kultūros vertybių registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Registro duomenų teikėjai yra: nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas, savivaldybių administracijos, Kultūros vertybių savininkai, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrėjai ir tyrimų, ataskaitas kaupiančios įstaigos, fondai ir kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra Kultūros vertybių apsauga.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga – Laisvos žemės fondo žemės plotų, fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktų laikinai naudotis, duomenys. Rinkinyje duomenys pateikiami su šiais atributais: OBJECTID, kadastro vietovės pavadinimas, kadastro vietovės kodas, gyvenvietės pavadinimas, laisvos žemės fondo žemės ploto numeris, laisvos žemės fondo žemės plotas (ha), naudojimosi pradžios data, NŽT patvirtintas laisvos žemės fondo žemės ploto įsakymo numeris, NŽT patvirtinta laisvos žemės fondo žemės ploto data

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre (STK) registruoti duomenys apie Lietuvos saugomas teritorijas. Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos visų saugomų teritorijų ribos ir aprašomoji (juridinė) informacija apie tas teritorijas.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Piliakalnių išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapių (toliau – duomenų rinkinys) sudarymas apibrėžtas Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu. Duomenų rinkinys nustato rizikos susidurti su standartiniais sprogmenimis tikimybę ir jų keliamų grėsmių vertinimą skirtą prevencinių darbų, padedančių išvengti tokių teritorijų keliamo pavojaus arba jį sumažinti, taikymui.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos Respublikos teritorijos pasėlių laukų duomenų bazės nuasmeninti duomenys pagal pasėlių grupes.

ESRI geoduomenų bazė

Nerandate norimo duomenų rinkinio?