Rasta duomenų rinkinių: 130
Publikuota: 2024-07-03 Atnaujinta: 2024-07-12 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Laboratorinių tyrimų informacinės sistemos, kaip OpenLIMS ar sLIS, kaupia asmens sveikatos priežiūros įstaigose, naudojančiose kurią nors iš laboratorinių tyrimų sistemų, pacientams atliktų laboratorinių tyrimų duomenis. Duomenų rinkinių struktūros ir laiko aprėptys gali skirtis, priklausomai nuo įstaigos ir sistemos, tačiau įprastai juose duomenys kaupiami nuo 2-ojo dešimtmečio ir iki šiol vis atnaujinami. Į duomenų rinkinius patenka įstaigos pavadinimas, paciento identifikatorius, lytis, gimimo metai, tyrimo data, rezultatų skaitinė reikšmė, tyrimo analitės pavadinimas, tyrimo rezultatų normų ribos, matavimo vienetai, paciento pagrindinės diagnozės pavadinimas ir TLK-10-AM kodas. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

61
0
0
Publikuota: 2024-06-27 Atnaujinta: 2024-06-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Grafinio adresų registro aktualių (galiojančių) adresų geoerdviniai duomenys (taškai) su skirtingų dydžių gardelių identifikatoriais. Gardelių identifikatoriai paimti iš tinklelių lentelių (https://get.data.gov.lt/datasets/gov/lsd/grid/:ns)

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
44
0
0
Publikuota: 2024-06-25 Atnaujinta: 2024-06-25 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta informacija apie einamųjų mokslo metų bendrojo, profesinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokinius iš Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) Mokinių registro (MR). Šioje lentelėje matoma informacija tik tų mokinių, kurių mokymosi pradžios data yra lygi arba senesnė einamųjų mokslo metų pabaigos datai ir kurių mokymosi pabaigos data yra naujesnė arba lygi einamųjų mokslo metų pradžios datai arba yra tuščia, dar neįrašyta (galioja_nuo ≤ einamųjų mokslo metų pabaiga IR (galioja_iki ≥ einamųjų mokslo metų pradžia ARBA galioja_iki - neįrašyta, tuščia)). Pavyzdžiui, kai einamieji mokslo metai yra nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31, lentelėje bus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis tam tikroje klasėje arba būrelyje nuo 2023-09-01 ir baigė mokytis 2024-06-01, tačiau nebus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis 2022-09-01 ir baigė mokytis 2023-06-01. Siekiant sustiprinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt

44
0
0
Publikuota: 2024-06-19 Atnaujinta: 2024-06-19 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Paslaugų kainų indekso (PKI) skaičiavimo tikslas – nustatyti ūkio subjektams suteiktų paslaugų bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. PKI reikalingi skaičiuojant makroekonominius rodiklius palyginamosiomis kainomis, analizuojant infliacinius procesus paslaugų sektoriuje, rengiant prognozes. Geografinė aprėptis - Visa šalies ekonominė teritorija. Ataskaitinis laikotarpis - Ketvirtis. Naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1). Daugiau informacijos: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/%C5%AAkio+subjektams+suteikt%C5%B3+paslaug%C5%B3+kain%C5%B3+indeksai+%28PKI%29+ir+kain%C5%B3+poky%C4%8Diai+%5BLT%5D+604.html

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
18
0
0
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti Lietuvos ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų skaičių pagal lytį, amžių, tautybę, pilietybę, gimimo valstybę, teisinę santuokinę padėtį, pasiskirstymą Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose ir kitus nuolatinių gyventojų skaičiaus rodiklius. Nuolatiniai gyventojai – asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje. Nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas. Nuolatiniais gyventojais yra laikomi asmenys, kurie: i) iki ataskaitinės datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai 12 mėnesių arba ii) per paskutinius 12 mėnesių iki ataskaitinės datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius; Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Atveriami duomenys: Duomenys pagal pagal amžių, lytį, administracinę teritoriją pateikiami nuo 1996 m. Duomenys pagal pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietovę pateikiami nuo 1959 m. Duomenys pagal amžių, lytį, santuokinę padėtį pateikiami nuo 2001 m. Daugiau informacijos - https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/Gyventoj%C5%B3+skai%C4%8Dius+ir+sud%C4%97tis+%5BLT%5D+483.html

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2024-06-12 Atnaujinta: 2024-06-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame rinkinyje pateikta statistinė informacija apie gyventojų užimtumą ir nedarbą bei užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, išsilavinimą ir lytį. Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites. Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo. Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis bei jo narys. Tiriamoji visuma – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis nuo 2021 metų. Tyrime naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK 2012); Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK 2014); Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK 2014); Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius (ISCE-93) (tik anglų kalba); Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2024-04-25 Atnaujinta: 2024-04-26 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pasienio kontrolės punktų direkcijos (PKPD) ir VĮ „Regitra“ duomenų bendras rinkinys, sudarytas Valstybės duomenų agentūros. Duomenys kaupiami nuo 2013 m. ir atnaujinami kasdien. Duomenų rinkinyje saugomas paslaugos kirsti pasienį registracijos identifikatorius, registracijos kaina, mokestis ir kaina su mokesčiu. Taip pat yra nurodyti atvykimo į laukimo aikštelę, į pasienio kontrolės punktą laikai, punkto pavadinimas bei kaimyninė valstybė. Saugomas eilės tipas, transporto priemonės šifruotas valstybinis numeris, VIN šalis, rūšis, kategorija, ar transporto priemonė registruota Lietuvoje, šifruotas fizinio savininko arba atviras juridinio asmens kodas ir savininko pavadinimas, jei tai juridinis asmuo.

54
0
0
Publikuota: 2024-04-23 Atnaujinta: 2024-04-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikiami agreguoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro (NTR) gyvenamosios paskirties objektų (butų) pirkimų sandorių duomenys 1 km stačiakampėse gardelėse. Lentelės stulpeliuose - kiekvienai gardelei apskaičiuoti sandorių verčių, įsigytų butų plotų, butų verčių, masinio (visuotinio) vertinimo verčių vidurkiai, mažiausios ir didžiausios vertės, 10 - 90 procentiliai. Laiko aprėptis - nuo 1998 m. Duomenys šiame rinkinyje apima ne visus gyvenamosios paskirties objektų (butų) pirkimų aibės sandorius, bet tik tuos sandorius, kurių metu įsigytas tik vienas objektas. Informacija apie sandorius, kurių metu buvo perkami keli objektai (pvz.: butas ir sandėliukas arba butas ir žemės sklypas) šioje lentelėje nepateikiami. Geografinė informacija (gardelės) gauta iš VĮ Registrų centro Adresų registro. Duomenys jungiami su stačiakampių 1x1 km dydžio gardelių tinklų sudarytu Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94. Stačiakampės gardelės 1 km (LKS-94) https://data.gov.lt/datasets/2047/data/Grid1KmSq/?select(_id,grid_id,x_centroid,y_centroid,sav_pav,sav_kodas,geometrija)

91
0
27
Publikuota: 2024-04-17 Atnaujinta: 2024-04-17 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) studentų studijų pertraukimų / nutraukimų duomenys iš studentų registro (SR). Persidengiantys pertraukimai (pvz.: studentas pertraukė studijas 2021-09-04 - 2022-01-30 ir tuomet vėl 2022-01-31 - 2022-09-01) yra sutraukti į vieną laikotarpį. Duomenys kaupiami nuo 2010 m.

73
0
406
Publikuota: 2024-04-17 Atnaujinta: 2024-04-17 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikti Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) pedagogų (bendrojo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, mokslo ir studijų institucijų pedagoginių darbuotojų ir/arba tyrėjų) pareigybių ir darbo krūvio duomenys iš pedagogų registro (PR). Duomenys kaupiami nuo 2010 m. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti.

85
0
288
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-04-16 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie Seime vykdytas YouTube transliacijas iš komitetų posėdžių, konferencijų, spaudos konferencijų, kongresų, diskusijų ir pan. Taip pat pateikiama informacija apie transliacijos pradžios ir pabaigos  laiko žymas. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

35
0
1713
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-04-16 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie teisės aktų registro objektus, juos parengusius ir priėmusius subjektus, identifikacinius kodus, objektų rūšis, pavadinimus ir jų chronologijas (teisės akto priėmimo data, registravimo Registre data, paskelbimo data, įsigaliojimo data, pakeitimo ar papildymo data, pripažinimo netekusiu galios data, galiojimo sustabdymo data, galiojimo terminas). Registro objektai yra šie teisės aktai: 1) Lietuvos Respublikos Konstitucija; 2) konstituciniai įstatymai; 3) kiti įstatymai; 4) Lietuvos Respublikos Seimo statutas; 5) Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimai; 6) kiti Seimo priimti teisės aktai; 7) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys; 8) Respublikos Prezidento dekretai ir potvarkiai; 9) Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimai, sprendimai ir rezoliucijos; 10) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas) reglamentas; 11) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai; 12) Ministro Pirmininko potvarkiai; 13) Seimo Pirmininko potvarkiai; 14) Seimo valdybos sprendimai; 15) Lietuvos banko norminiai teisės aktai; 16) savivaldybių institucijų norminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių merų priimami teisės aktai, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; 17) įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti norminiai teisės aktai. Kitų asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti teisės aktai Registro objektais yra tik tais atvejais, kai šiuos teisės aktus skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; 18) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų ir kolegialių institucijų, taip pat Lietuvos banko valdybos ar valdybos pirmininko, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti teisės taikymo aktai, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; 19) Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo; 20) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

92
0
1706
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-04-15 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie Seime organizuotus renginius nuo 2015m. Pateikiama informacija: renginio pavadinimas, kalba, pradžios ir pabaigos laikas ir renginio vieta. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

27
0
1757
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-04-15 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie teiktus pasiūlymus teisės aktų projektams: teisės aktus ir jų atributus. Jeigu pasiūlymas buvo inicijuotas Seime, nurodyti ir jį teikusių Seimo narių vardai ir pavardės. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

39
0
1834
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-04-15 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos Respublikos Seimo sesijų tvarkaraštis. Pateikiama eilinių ir neeilinių sesijų pradžia ir pabaiga bei kadencijos, kuriai priklauso sesija, id. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų tvarkaraštis su kadencijų pradžios ir pabaigos datomis. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

29
0
1409
Publikuota: 2024-04-15 Atnaujinta: 2024-05-10 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie Seimo archyvuose saugomus vaizdo, teksto ar garso artefaktus nuo XVI amžiaus iki šių dienų. Nurodoma artefakto vieta, kategorija, aprašymas, kalba, tema, pradžios ir pabaigos datos (jei taikoma) ir nuoroda, jei artefakto turinys prieinamas internete. Svarbu! Ne visi rinkinyje esantys objektai yra saugomi Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt.

49
0
1803
Publikuota: 2024-03-06 Atnaujinta: 2024-03-06 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Metinė visų Lietuvos privačių namų ūkių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų statistinė informacija apie asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos yra penktojoje kvintilinėje grupėje, ir asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos yra pirmojoje kvintilinėje grupėje, santykį pagal regionus nuo 2009 m. bei pagal amžių ir lytį nuo 2021 m. Naudojami LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018) ir Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
76
0
2100
Publikuota: 2024-03-02 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Statistinė metinė labai mažo darbo intensyvumo Lietuvos privačių namų ūkių informacija, kuriuose visų darbingo (18–64 metų) amžiaus asmenų (neįskaitant 18–24 metų amžiaus moksleivių ir studentų, pensininkams save priskyrusių arba bet kokią pensiją (išskyrus našlių pensiją) gaunančių darbingo amžiaus asmenų bei 60–64 metų amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, gyvenančių namų ūkyje, kurio pagrindinis pajamų šaltinis yra pensijos) dirbto laiko suma neviršija 20 proc. galimo dirbti viso darbo laiko. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas – metinis, nuo 2021 metų. Naudojamas teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
37
0
2543
Publikuota: 2024-03-02 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Išlaikomo amžiaus pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičiaus, tenkančio šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų, pasiskirstymas Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas – metinis, nuo 1996 metų. Naudojamas teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
46
0
1638