Rasta duomenų rinkinių: 221
Publikuota: 2024-03-06 Atnaujinta: 2024-03-06 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Metinė visų Lietuvos privačių namų ūkių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų statistinė informacija apie asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos yra penktojoje kvintilinėje grupėje, ir asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos yra pirmojoje kvintilinėje grupėje, santykį pagal regionus nuo 2009 m. bei pagal amžių ir lytį nuo 2021 m. Naudojami LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018) ir Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
41
0
0
Publikuota: 2024-03-02 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Statistinė metinė labai mažo darbo intensyvumo Lietuvos privačių namų ūkių informacija, kuriuose visų darbingo (18–64 metų) amžiaus asmenų (neįskaitant 18–24 metų amžiaus moksleivių ir studentų, pensininkams save priskyrusių arba bet kokią pensiją (išskyrus našlių pensiją) gaunančių darbingo amžiaus asmenų bei 60–64 metų amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, gyvenančių namų ūkyje, kurio pagrindinis pajamų šaltinis yra pensijos) dirbto laiko suma neviršija 20 proc. galimo dirbti viso darbo laiko. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas – metinis, nuo 2021 metų. Naudojamas teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
25
0
0
Publikuota: 2024-03-02 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Išlaikomo amžiaus pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičiaus, tenkančio šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų, pasiskirstymas Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas – metinis, nuo 1996 metų. Naudojamas teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
33
0
0
Publikuota: 2024-02-14 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie 18 metų ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygį pagal aktyvumo statusų grupes ir išsilavinimą. Skurdo rodiklių skaičiavimo tikslas – parengti nacionalinius absoliutaus skurdo rodiklius bei palyginamus su kitomis Europos Sąjungos šalimis skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklius, stebėti jų pokyčius, nustatyti dažniausiai į absoliutų skurdą, skurdo riziką ir socialinę atskirtį patenkančias gyventojų grupes. Skurdo rodikliams rengti naudojami pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys. Naudojamų klasifikatorių nėra. Statistinio stebėjimo vienetas: Privatus namų ūkis ir 16 metų ir vyresnis asmuo – privataus namų ūkio narys. Statistinė tiriamoji visuma: visi Lietuvos privatūs namų ūkiai ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (globos namuose, šeimynose, įkalinimo įstaigose, vienuolynuose), nėra tiriami. Geografinė aprėptis: Statistinė informacija rengiama šalies ir regionų lygmeniu, rodiklis „Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis“ – ir apskričių lygmeniu. Laiko aprėptis: Absoliutaus skurdo rodikliai – nuo 2016 m., asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis taikant dabartinę apibrėžtį, didelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis, išsilavinimo lygis – nuo 2021 m., kiti rodikliai – nuo 2005 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
62
0
0
Publikuota: 2024-02-14 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Metinė visų Lietuvos privačių namų ūkių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų statistinė informacija apie asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalį, jų pasiskirstymą pagal amžių ir pilietybę, pajamų kvintilines grupes, amžių ir gimimo šalį nuo 2021 m. Pagrindiniu skurdo kriterijumi laikoma skurdo rizikos riba, lygi 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos. Naudojami LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018) ir Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
41
0
0
Publikuota: 2024-02-14 Atnaujinta: 2024-03-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame rinkinyje pateikta statistinė informacija apie namų ūkių gyvenimo sąlygas. Rengiama statistinė informacija apie namų ūkio būsto sąlygas, būsto išlaikymo išlaidas ir jų naštą, namų ūkio fizinę ir socialinę aplinką, turimus įsiskolinimus, ekonominius sunkumus, su kuriais susiduria namų ūkis ar asmuo, ir galimybę tenkinti kai kuriuos poreikius. Statistinio stebėjimo vienetas: privatus namų ūkis ir 16 metų ar vyresnis asmuo – privataus namų ūkio narys. Laiko aprėptis - nuo 2021 m., metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
14
0
0
Publikuota: 2024-01-08 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie medianinį gyventojų amžių metų pradžioje. Medianinis gyventojų amžius – tokia gyventojų amžiaus reikšmė, kuri atitinka variacinės eilutės vidurinę reikšmę, t. y. dalija gyventojus į dvi vienodas dalis taip, kad pusė jų yra jaunesni nei medianinio amžiaus, kita pusė – vyresni. Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas - Asmuo. Statistinė (tiriamoji) visuma yra prognozuojamas gyventojų, gyvų gimusiųjų, mirusiųjų arba tarptautinių migrantų skaičius. Geografinė aprėptis: Visa šalies teritorija, Europos Sąjungos valstybės narės ir ELPA šalys (Islandija, Norvegija, Šveicarija). Laiko aprėptis: nuo 1970 m. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas: metiniai

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
91
0
0
Publikuota: 2024-01-08 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija apie bendrąjį gimstamumo rodiklį. Bendrasis gimstamumo rodiklis – per metus gyvų gimusių kūdikių ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 1 tūkst. gyventojų. Statistinio stebėjimo vienetas: gyvas gimęs kūdikis. Statistinė tiriamoji visuma: statistinis tyrimas apima: a) Lietuvos Respublikoje gyvus gimusius kūdikius, kurių motinos yra nuolatinės Lietuvos Respublikos gyventojos arba nėra nustatytos, b) užsienio valstybėse gyvus gimusius kūdikius, kurių motinos yra nuolatinės Lietuvos Respublikos gyventojos. Geografinė aprėptis: statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu, pagal gyvenamąją vietovę (miestą, kaimą). Laiko aprėptis: nuo 1994 m. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas: metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
88
0
0
Publikuota: 2024-01-08 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie suminį gimstamumo rodiklį. Suminis gimstamumo rodiklis – tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek gyvų vaikų per visą savo gyvenimo vaisingą laikotarpį (15–49 metų) pagimdytų moteris, jeigu gimstamumas kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų nepakitęs. Statistinė (tiriamoji) visuma yra prognozuojamas gyventojų, gyvų gimusiųjų, mirusiųjų arba tarptautinių migrantų skaičius. Statistinio stebėjimo vienetas: asmuo. Statistinė tiriamoji visuma: statistinė (tiriamoji) visuma yra prognozuojamas gyventojų, gyvų gimusiųjų, mirusiųjų arba tarptautinių migrantų skaičius. Geografinė aprėptis: visa šalies teritorija, Europos Sąjungos valstybės narės ir ELPA šalys (Islandija, Norvegija, Šveicarija). Laiko aprėptis: nuo 2001m. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas: kasmet.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
25
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų fizinius energijos srautų išteklius. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-03 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų fizinį energijos srautų panaudojimą. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų gavybą, gamybą, suvartojimą ir sunaudojimą. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: Atvykstančio užsieniečio ar išvykstančio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo kelionė, kurios metu asmuo kerta Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktą ar Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, oro erdvėje, vandenyse. Statistinė tiriamoji visuma: Tiriamąją visumą sudaro visų asmenų, kertančių Lietuvos Respublikos teritorijos ribas, kelionės. Stebimi visi asmenys, kertantys Lietuvos Respublikos teritorijos ribas, neatsižvelgiant į jų amžių. Neįskaitomos pasienyje dirbančių darbuotojų kelionės. Geografinė aprėptis: Visos Lietuvos Respublikos pasienio ribos. Laiko aprėptis: nuo 2007 m. Periodiškumas: metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-20 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Į orą išmetamų teršalų sąskaitose nurodomi duomenys apie šalies vienetų rezidentų, kaip jie yra apibrėžti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje (ESS), išmetamų likutinių dujinių ir kietųjų dalelių medžiagų srautus. Į orą išmetami teršalai – iš nacionalinio ūkio (gamybos ar vartojimo procesų) į atmosferą (kuri yra aplinkos dalis) patenkantis fizinis dujinių ar kietųjų dalelių medžiagų srautas. Naudojami klasifikatoriai: Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, rengiami statistiniai duomenys apie šiuos į orą išmetamus teršalus: anglies dioksidą (CO2), išskyrus išsiskiriantį iš biomasės; anglies dioksidą iš biomasės (biomasės CO2); azoto oksidą (N2O); metaną (CH4); perfluorangliavandenilius (PFCs); hidrofluorangliavandenilius (HFCs); sieros heksafluoridą (SF6); azoto oksidus (NOx); nemetano lakiuosius organinius junginius (NMVOCs); anglies monoksidą (CO); kietąsias daleles < 10 mikronų (PM10); kietąsias daleles < 2,5 mikronų (PM2,5); sieros dioksidą (SO2); amoniaką (NH3). Geografinė aprėptis: Visa šalies teritorija Laiko aprėptis: Nuo 2008 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
30
0
0
Publikuota: 2023-12-20 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie numerių, kuriais gali naudotis riboto judumo asmenys, skaičių apgyvendinimo įstaigose pagal apgyvendinimo įstaigos tipus, laikotarpį. Statistinio stebėjimo vienetas - apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: 1) juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal EVRK 2 red. I sekcijos grupę 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla; 2) fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupė 55.1) paslaugas turistams. Statistinė informacija rengiama šalies lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
14
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie namų ūkių disponuojamų pajamų Gini koeficientus. Tyrimo apibrėžtis tai disponuojamosios namų ūkio pajamos – bendrosios namų ūkio pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto mokesčius, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo įmokas ir reguliarius pervedimus kitiems namų ūkiams. Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis. Laiko aprėptis – nuo 2008 m., metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
12
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie sveikatos priežiūros išlaidas programų funkcijoms. Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas institucinis vienetas, renkantis lėšas sveikatos priežiūros finansavimo programoms. Informacija kaupiama nuo 2007 metų (metinis) ir apima visus šalies ekonominės teritorijos sveikatos priežiūros paslaugų ir prekių teikėjus. Tyrimo apibrėžtis - asmenų ir visuomenės grupių sveikatos priežiūros poreikiams patenkinti skirtos sveikatos priežiūros paslaugų ir (arba) prekių grupės (gydymas, reabilitacija, slauga ir pan.). Tyrime naudojama sveikatos priežiūros funkcijų klasifikacija (ICHA-HC).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
17
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie sveikatos priežiūros išlaidas programų teikėjams. Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas institucinis vienetas, renkantis lėšas sveikatos priežiūros finansavimo programoms. Informacija kaupiama nuo 2007 metų (metinis) ir apima visus šalies ekonominės teritorijos sveikatos priežiūros paslaugų ir prekių teikėjus. Tyrimo apibrėžtis - lėšų, skirtų sveikatos priežiūros prekėms ir paslaugoms finansuoti, padidėjimas taikant specifinius finansavimo mechanizmus. Tyrime naudojama sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamų (ICHA-FS) ir sveikatos priežiūros finansavimo programų klasifikacijos (ICHA-HF).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
13
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie sveikatos priežiūros išlaidas funkcijoms ir teikėjams. Tyrimo statistinio stebėjimo vienetas tai įmonė, teikianti galutinio vartojimo sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas. Informacija kaupiama nuo 2007 metų (metinis) ir apima visus šalies ekonominės teritorijos sveikatos priežiūros paslaugų ir prekių teikėjus. Geografinė aprėptis - visa ekonominė šalies teritorija. Tyrime naudojama sveikatos priežiūros funkcijų ICHA-HC ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų klasifikacijos ICHA-HP.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
13
0
0