Rasta duomenų rinkinių: 20
Publikuota: 2023-12-29 Atnaujinta: 2024-01-10 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie mėnesinį, ketvirtinį, metinį apgyvendinimo paslaugų tiekėjų užimtų vietų arba numerių skaičių pagal administracinę teritoriją ir apgyvendinimo tipus. Naudojami klasifikatoriai: Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Apibrėžtys: Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas turistui. Turistas – fizinis asmuo, keliaujantis į vietovę, esančią už jo įprastinės aplinkos ribų, apsistojantis joje bent vienai nakvynei, bet ne ilgiau kaip 12 mėn., ir neturintis tikslo joje mokytis ar dirbti apmokamo darbo. Nakvynė – kiekviena naktis, kurią turistas faktiškai praleidžia (miega ar būna) ar būna įregistruotas (jo fizinis buvimas nebūtinas) apgyvendinimo įstaigoje. Numeris (kambarys) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar patalpų grupė, apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma. Numerių (kambarių) užimtumas – užimtų numerių (kambarių) ir apgyvendinimui paruoštų numerių (kambarių) skaičiaus santykis, išreikštas procentais. Vietų skaičius – lovų skaičius, kuris nustatomas numeriuose (kambariuose) ar atskirose patalpose pagal asmenų skaičių, kuriems gali būti suteikta nakvynė (dvigulė lova yra dvi vietos). Vietų užimtumas – nakvynių skaičiaus ir apgyvendinimui paruoštų vietų skaičiaus santykis, išreikštas procentais. Statistinio stebėjimo vienetas - Apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis - statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
82
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005 m. Periodiškumas: metinis ir ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
17
0
0
Publikuota: 2023-12-19 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Ketvirtiniai, metiniai apgyvendinimo paslaugų tiekėjų kiekiai pagal administracinę teritoriją, apgyvendinimo tipą ir viešbučio kategoriją. Naudojami klasifikatoriai: Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Apibrėžtys: Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas turistui. Statistinė tiriamoji visuma juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis: statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis: nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-05 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija -užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį, apskritis, užimtųjų klasifikaciją (metinis). Užimtumo sąvokai priskiriami visi asmenys, vykdantys nacionalinių sąskaitų gamybos sričiai priskiriamą gamybinę veiklą. Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (https://osp.stat.gov.lt/klasifikatoriai?portletFormName=FPKL500&classifier-version=50&tab=version), teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi šalies ekonominėje teritorijoje dirbantys asmenys – samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys (rezidentai ir ne rezidentai), įskaitant šauktinius ir atskaitant šalies gyventojus – samdomuosius darbuotojus, dirbančius laikiną darbą kitose šalyse. Geografinė aprėptis - šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis - nuo 2000 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
52
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-21 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei vidutines vienos kelionės išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio.. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m., ketvirtiniai ir metiniai.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
34
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-21 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei vidutines vienos dienos kelionių išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio.. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m., ketvirtiniai ir metiniai.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
11
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-05 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Statistinės informacijos aprašymą sudaro bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) rodiklių, apibūdinančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP, jo kitimo tempas ir bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) plačiai naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti. Naudojami klasifikatorius: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius Statistinio stebėjimo vienetas: nacionalinės sąskaitos apima ekonomiką, kaip visumą, kurią sudaro skirtingi instituciniai vienetai. Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Lietuvos nacionalinės sąskaitos yra išsamios; t. y. visi statistiniai vienetai rezidentai yra apimami tiesiogiai duomenų šaltinių (tyrimų, administracinių duomenų) pagrindu arba per išsamumo korekcijas. Geografinė aprėptis: šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2000 m. iki 2020 m. Matavimo vienetas (-ai): BVP to meto kainomis – mln. EUR; Ataskaitinis laikotarpis: kalendoriniai metai

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
10
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, pagal lytį, pagal amžių,pagal naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo įstaigos tipą ir valstybę bei kelionių išlaidas. Pateikta per tikslo valstybės, kelionės tikslo, apgyvendinimo įstaigos tipo, laikotarpio, amžiaus dimensijas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio.. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m., ketvirtiniai ir metiniai.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
29
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-21 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Pateikta per tikslo valstybės, lyties, kelionės tikslo dimensijas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio.. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m., ketvirtiniai ir metiniai.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
26
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija - bendrasis vidaus produktas to meto kainomis pagal apskritis ir išlyginimą (ketvirtinis, metinis). Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Geografinė aprėptis - šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis nuo 1995m

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
21
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Kas ketvirtinės apgyvendinimo paslaugų tiekėjų pajamos (be pvm) pagal apgyvendinimo tipus. Apibrėžtys: Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas turistui. Pajamos už apgyvendinimo paslaugas – apgyvendinimo įstaigos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį už suteiktas apgyvendinimo paslaugas turistams. Įskaitomos pajamos už maitinimo, gydymo, reabilitacijos ir kitas turistams suteiktas paslaugas, jeigu jos įskaitytos į apgyvendinimo paslaugos kainą. Juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Laiko aprėptis nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
16
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie vietų skaičių apgyvendinimo įstaigose, viešbučio kategoriją, apgyvendinimo tipą, administracinę teritoriją, laikotarpį (metus). Statistinio stebėjimo vienetas - apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: juridiniai asmenys, teikiantys klasifikuojamąsias* apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.3). Statistinė informacija rengiama šalies lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m. *Pagal Turizmo įstatymo 31 straipsnį apgyvendinimo paslaugos skirstomos į: 1) klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas: motelio paslaugas, kempingo paslaugas, svečių namų paslaugas, viešbučio paslaugas; 2) neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas: jaunimo nakvynės namų (angl. hostel) paslaugas, kaimo turizmo paslaugas, poilsio namų paslaugas, privataus apgyvendinimo paslaugas, sanatorijos apgyvendinimo paslaugas, turistinio laivo apgyvendinimo paslaugas, turistinės stovyklos paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Minimalus klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų klasifikuojamo objekto (toliau – klasifikuojamas objektas) kambarių ar aikštelių skaičius – ne mažiau kaip 5 kambariai ar aikštelės. Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos klasifikuojamos pagal ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintus atitinkamų apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus. Pagal teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų kokybės lygis ženklinamas žvaigždutėmis, kurių didesnis skaičius reiškia aukštesnį kokybės lygį. Aukščiausias klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų kokybės lygis žymimas penkiomis žvaigždutėmis. Viešbučio paslaugų kokybės lygis papildomai gali būti ženklinamas pliuso ženklu.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-03 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie vietų skaičių apgyvendinimo įstaigose pagal apgyvendinimo tipą, administracinę teritoriją, viešbučio kategoriją, laikotarpį (ketvirtį, metinį). Statistinio stebėjimo vienetas - apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Naudojami klasifikatoriai: 1) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); 2) Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); 3) Verslo liudijimų klasifikatorius. Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: 1) juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3); 2) fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
14
0
0
Publikuota: 2023-12-14 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija - bendroji pridėtinė vertė (BPV) , palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu) pagal ekonominės veiklos rūšis, išlygininmą (ketvirtinis, metinis) . Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (https://osp.stat.gov.lt/klasifikatoriai?portletFormName=FPKL500&classifier-version=50&tab=version). Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Geografinė aprėptis - šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis nuo 1995 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
6
0
0
Publikuota: 2023-12-14 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija - bendroji pridėtinė vertė (BPV) , palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu), pagal ekonominės veiklos rūšį, apskritis išlyginimą, (ketvirtinis, metinis). Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (https://osp.stat.gov.lt/klasifikatoriai?portletFormName=FPKL500&classifier-version=50&tab=version). Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Geografinė aprėptis - šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis nuo 1995 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
13
0
0
Publikuota: 2023-06-22 Atnaujinta: 2023-11-24 Aplinkos apsaugos agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos valstybinio aplinkos oro monitoringo automatinių stočių sistemą sudaro 14 miesto oro kokybės tyrimų stočių, veikiančių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kėdainių, Naujosios Akmenės ir Mažeikių miestuose ir 3 integruoto monitoringo stotys, veikiančios Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos nacionaliniuose parkuose. Automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse matuojamos šių teršalų koncentracijos: kietųjų dalelių KD10, smulkesnių kietųjų dalelių KD2,5, azoto oksidų (NO2, NOx, NO), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3), benzeno, gyvsidabrio. Tyrimai atliekami ir matavimų rezultatai pateikiami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore ir 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje reikalavimus.

67
0
0
Publikuota: 2023-05-23 Atnaujinta: 2023-12-13 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinės veterinarinės kontrolės ūkio subjektas yra kontroliuojamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, remiantis teisės aktų reikalavimais. Ūkio subjektams suteikiama teisė vykdyti nustatytą veiklą, jį registruojant ar suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį. Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

21
0
0