Rasta duomenų rinkinių: 94
Publikuota: 2024-04-05 Atnaujinta: 2024-04-05 Pabėgėlių priėmimo centras
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) - biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, priėmimą, apgyvendinimą ir valstybės paramą: - nelydimiems nepilnamečiams, - prieglobsčio prašytojams; - neteisėtai sieną kirtusiems migrantams; - prekybos žmonėmis aukoms; - perkeltiems asmenims; - prieglobsčio gavėjams. Pabėgėlių priėmimo centre tiek Rukloje, tiek Naujininkų pabėgėlių stovykloje Vilniuje priimami apgyvendinimui pažeidžiami asmenys: Nelydimi nepilnamečiai; Nėščios moterys; Asmenys, patyrę kankinimus; Asmenys, turintys psichikos sutrikimų; Asmenys, turintys sveikatos sutrikimų; Pensinio amžiaus asmenys; Vienas iš tėvų, auginantis nepilnamečius vaikus; Šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus. Pagrindinė Centro funkcija – įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programą. Oficialus Centro atidarymas įvyko 1998 m. gegužės 14 d. Per tą laiką Pabėgėlių priėmimo centras prisidėjo prie užsieniečių sėkmingos integracijos visuomenėje bei darbo rinkoje.

47
0
0
Publikuota: 2024-03-05 Atnaujinta: 2024-03-08 Valstybės įmonė Registrų centras
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

e.Sveikatos (ESPBIIS) e.Recepto posistemės duomenys apie vaistinių išduotus, pagal gydytojo receptą paskirtus, vaistus. Terminas „VAISTAS“ šiame duomenų rinkinyje naudojamas kaip bendrinis pavadinimas visiems su receptu skiriamiems medicininiams produktams (vaistinis preparatas, medicinos pagalbos priemonė (MPP), vardinis vaistas, ekstemporalus vaistas, kitos priemonės). Duomenų nuasmeninimo kriterijai: 1. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 10, duomenų rinkinyje pateikiamas tik dirbtinis išrašyto recepto identifikatorius, recepto išrašymo metai bei ketvirtis ir diagnozės (TLK-10-AM klasifikatoriaus), pagal kurią išrašytas receptas, kodas bei pavadinimas. 2. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, įstaigos, kurioje buvo išrašytas receptas, savivaldybė nenurodoma. 3. Jeigu per ketvirtį vienam TLK-10-AM kodui vienoje savivaldybėje, kurioje pacientas yra deklaravęs gyvenamąją vietą, išrašytų receptų skaičius yra mažesnis nei 5, paciento deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė nenurodoma. 4. Jeigu per ketvirtį vienoje savivaldybėje, kurioje yra receptą išrašiusi gydymo įstaiga, receptus išrašiusių gydytojų, turinčių tą pačią kvalifikaciją, skaičius yra mažesnis nei 3, gydytojo kvalifikacija nenurodoma.

77
1
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie trumpalaikius didmeninės prekybos įmonių, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais, apyvartos (be PVM) pokyčius. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.), išlyginimo ir lyginimo dimensijas. Naudojamas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 46 skyriuje. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2010 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
58
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie trumpalaikius mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčius. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.), išlyginimo ir lyginimo dimensijas. Naudojamas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose ir I sekcijos 56 skyriuje. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys įvairių laikotarpių statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (SSKI). SSKI skaičiavimo tikslas – nustatyti naujos statybos pagrindinių statybos sąnaudų elementų bendrąjį kainų pokytį per mėnesio laikotarpį. SSKI reikalingas įvairiems rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, statybos infliaciniams procesams vertinti. Skaičiuojami bendrasis SSKI bei atskirų statybos sąnaudų elementų kainų indeksai ir kainų pokyčiai. Pateikta per statinių pagal tipą klasifikatoriaus (CC) dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: statinių pagal tipą klasifikatorius (CC). Statistinio stebėjimo vienetas: statistinis vienetas pagal veiklos rūšį. Statistinė tiriamoji visuma: statistiniame tyrime aprėpiamos visų nuosavybės formų veikiančios statybos įmonės, kurių naujos statybos darbų apimtis bendroje savo jėgomis atliktų statybos darbų apimtyje vertine išraiška yra ne mažesnė nei 50 proc. (EVRK 2 red. Sekcija F) ir prekybos įmonės, reprezentuojančios esamą prekybos statybinėmis medžiagomis ir gaminiais įmonių tinklą (EVRK 2 red. Sekcija G). Geografinė aprėptis: Visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-15 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami suderinto vartotojų kainų indeksos svoriai. Svoris – promilėmis išreikšta namų ūkių piniginių vartojimo išlaidų lyginamoji dalis tam tikrai SVKI elementariajai visumai priklausančioms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Kuo didesnis svoris, tuo didesnė tam tikro prekių ir paslaugų klasifikavimo lygio kainų pokyčio įtaka aukštesnio prekių ir paslaugų kainų klasifikavimo lygio kainų pokyčiui. Pagrindiniai šaltiniai lyginamųjų svorių sistemai parengti yra nacionalinių sąskaitų ir namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenys apie namų ūkių pinigines išlaidas vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti. Lyginamųjų svorių sistemai parengti naudojami ir kiti statistinių duomenų šaltiniai: neapskaitytoms namų ūkių išlaidoms įvertinti – vidaus prekybos, transporto, turizmo, energetikos, socialinės statistikos, kitų institucijų ir įmonių statistinė informacija; šalies namų ūkių ir lankytojų iš užsienio piniginėms vartojimo išlaidoms detalizuoti – pramonės, vidaus ir užsienio prekybos, švietimo, transporto, turizmo statistikos, kitų įmonių ir institucijų statistiniai duomenys ir informacija. SVKI svoriai apskaičiuojami nuo 1996 m. sausio mėn. ir apdorojami kas mėnesį.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-15 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) apskaičiuojamas pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis suderintą metodologiją. SVKI naudojami infliacijai ES matuoti, palyginimams tarp ES valstybių narių atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, Europos, pinigų sąjungos, Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksams skaičiuoti, ES valstybių narių atitikčiai kainų stabilumo kriterijui vertinti (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 1 dalį ir Protokolą Nr. 13 „Dėl konvergencijos kriterijų“). Rinkinyje naudojamas Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatorius. Į rinkinį įtraukti visi šalyje esantys namų ūkiai, įskaitant šalyje nuolat negyvenančius asmenis ir lankytojus iš užsienio; vartojimo prekės ir paslaugos, kurias įsigyja namų ūkiai. Statistinio stebėjimo vienetas - vartojimo prekės ir paslaugos, kurias šalies nuolatiniai ir nenuolatiniai gyventojai įsigyja prekybos ir paslaugų įmonėse ir vietos vienetuose individualiems vartojimo poreikiams tenkinti. Įmonių ir vietos vienetų tiriamąją visumą sudaro visų nuosavybės formų, įvairių tipų, įvairaus dydžio prekybos ir paslaugų įmonės ir vietos vienetai (2023 m. tiriamąją imtį sudaro apie 4 400 atrinktų įmonių ir vietos vienetų). Prekių ir paslaugų statistinę visumą sudaro namų ūkių šalies ekonominėje teritorijoje įsigyjamos vartojimo prekės ir paslaugos (2023 m. tiriamąją imtį sudaro 982 reprezentatyvioji prekė ir paslauga). Namų ūkių statistinė visuma yra visi šalyje esantys namų ūkiai įskaitant institucinius namų ūkius, šalyje nuolat negyvenančius asmenis ir lankytojus iš užsienio. Namų ūkių sektorius apima visus asmenis ar asmenų grupes, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena, kokią vietą užima pajamų pasiskirstyme, jų tautybę bei pilietybę. SVKI aprėpia namų ūkių pinigines vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI apima visą šalies ekonominę teritoriją. Ją sudaro šalies geografinė teritorija, kurią administruoja šalies vyriausybė ir kurioje laisvai juda asmenys, prekės ir kapitalas. Lietuvos ekonominę teritoriją SVKI reprezentuoja 18 teritorinių vienetų (10 apskričių ir 8 rajonų centrai), atrinktų kainoms tirti. Kainos renkamos mažuose, vidutiniuose ir 5 didžiausiuose šalies miestuose, kurių gyventojų skaičius sudaro nuo 5,5 tūkst. (mažų miestų) iki 540 tūkst. (didžiųjų miestų) gyventojų. Maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių kainos papildomai registruojamos 10 kaimo vietovių. Bazinis laikotarpis yra 2015 m. (2015 m. – 100).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
12
0
0
Publikuota: 2023-12-15 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) apskaičiuojamas pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis suderintą metodologiją. Rinkinyje pateikiamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus. SVKI naudojami infliacijai ES matuoti, palyginimams tarp ES valstybių narių atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, Europos, pinigų sąjungos, Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksams skaičiuoti, ES valstybių narių atitikčiai kainų stabilumo kriterijui vertinti (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 1 dalį ir Protokolą Nr. 13 „Dėl konvergencijos kriterijų“). Rinkinyje naudojamas Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį (ECOICOP) klasifikatorius. Į rinkinį įtraukti visi šalyje esantys namų ūkiai, įskaitant šalyje nuolat negyvenančius asmenis ir lankytojus iš užsienio; vartojimo prekės ir paslaugos, kurias įsigyja namų ūkiai. Statistinio stebėjimo vienetas - vartojimo prekės ir paslaugos, kurias šalies nuolatiniai ir nenuolatiniai gyventojai įsigyja prekybos ir paslaugų įmonėse ir vietos vienetuose individualiems vartojimo poreikiams tenkinti. Įmonių ir vietos vienetų tiriamąją visumą sudaro visų nuosavybės formų, įvairių tipų, įvairaus dydžio prekybos ir paslaugų įmonės ir vietos vienetai (2023 m. tiriamąją imtį sudaro apie 4 400 atrinktų įmonių ir vietos vienetų). Prekių ir paslaugų statistinę visumą sudaro namų ūkių šalies ekonominėje teritorijoje įsigyjamos vartojimo prekės ir paslaugos (2023 m. tiriamąją imtį sudaro 982 reprezentatyvioji prekė ir paslauga). Namų ūkių statistinė visuma yra visi šalyje esantys namų ūkiai įskaitant institucinius namų ūkius, šalyje nuolat negyvenančius asmenis ir lankytojus iš užsienio. Namų ūkių sektorius apima visus asmenis ar asmenų grupes, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena, kokią vietą užima pajamų pasiskirstyme, jų tautybę bei pilietybę. SVKI aprėpia namų ūkių pinigines vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI apima visą šalies ekonominę teritoriją. Ją sudaro šalies geografinė teritorija, kurią administruoja šalies vyriausybė ir kurioje laisvai juda asmenys, prekės ir kapitalas. Lietuvos ekonominę teritoriją SVKI reprezentuoja 18 teritorinių vienetų (10 apskričių ir 8 rajonų centrai), atrinktų kainoms tirti. Kainos renkamos mažuose, vidutiniuose ir 5 didžiausiuose šalies miestuose, kurių gyventojų skaičius sudaro nuo 5,5 tūkst. (mažų miestų) iki 540 tūkst. (didžiųjų miestų) gyventojų. Maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių kainos papildomai registruojamos 10 kaimo vietovių. Bazinis laikotarpis yra 2015 m. (2015 m. – 100).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
10
0
0
Publikuota: 2023-10-30 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos bendrą kainų pokytį per mėnesio laikotarpį. Rinkinys reikalingas įvairiems rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams vertinti. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.) ir rinkos dimensijas. Naudojami klasifikatoriai: 1) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK 2019); 2) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); 3) Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: atrenkamos įvairių nuosavybės formų įmonės, kurios vykdo pramoninę veiklą. Tai įmonės gamintojos, kurių parduotos Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos apimtis sudaro didelę atitinkamos gaminių kategorijos (10 ženklų lygiu pagal PGPK 2019) parduotos produkcijos dalį. Geografinė aprėptis: Visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API XML
166
0
0
Publikuota: 2023-10-11 Atnaujinta: 2024-02-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie juridinių asmenų sumokėtus praėjusiais metais ir einamaisiais metais į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas deklaruojamus mokesčius ir rinkliavas, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Einamaisiais metais sumokėtos mokesčių sumos skaičiuojamos kaupimo būdu nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį.

1784
2
0
Publikuota: 2023-10-09 Atnaujinta: 2024-02-29 Valstybės įmonė Registrų centras
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų tekstinių duomenų rinkinys iš Lietuvos Respublikos adresų registro (žemės sklypams ar pastatams suteiktus adresus apibūdinantys duomenys). Duomenų geografinė imtis — visa šalies teritorija.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
103
0
0