Rasta duomenų rinkinių: 178
Publikuota: 2024-05-17 Atnaujinta: 2024-05-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės gyvosios gamtos monitoringo duomenys, nuo 2005 metų. Šiame rinkinyje pateikiami duomenys: - paviršinio vandens monitoringas - gyvosios gamtos (paukščių) monitoringas - gyvosios gamtos (šikšnosparnių) monitoringas - gyvosios gamtos (augalijos) monitoringas - gyvosios gamtos (varliagyvių) monitoringas - gyvosios gamtos (žuvų) monitoringas.

41
0
0
Publikuota: 2023-10-11 Atnaujinta: 2024-02-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie juridinių asmenų sumokėtus praėjusiais metais ir einamaisiais metais į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas deklaruojamus mokesčius ir rinkliavas, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Einamaisiais metais sumokėtos mokesčių sumos skaičiuojamos kaupimo būdu nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį.

2236
3
23447
Publikuota: 2023-10-10 Atnaujinta: 2023-10-31 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių “Nomenclatures des Activities de Communite Europeene” - NACE rev. 2 (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - NACE 2 red. ). EVRK2 red. nustato atskirų kategorijų veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t. y. sekcijas, skyrius, grupes, klases, visoms Europos Sąjungos šalims narėms.

422
1
44814
Publikuota: 2023-08-24 Atnaujinta: 2024-01-19 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Siekiant įvertinti esamą duomenų atvėrimo progresą ir nustatyti esamą duomenų atvėrimo situaciją viešojo sektoriaus institucijose ir savivaldybėse, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko duomenų atvėrimo pažangos ir poveikio vertinimo apklausą. Apklausos vykdymo laikas 2022 m. gegužės-rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo 165 valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos.

65
0
0
Publikuota: 2023-08-10 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Tyrimo tikslas – nustatyti tarpines komunikacijos rodiklių, nurodytų Komunikacijos plane, reikšmes, pateikti tyrimo rezultatus ir įvertinti esamą situaciją atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos rodiklius, už kuriuos yra atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikslinės grupės: Įmonių vadovai ir Įmonių atstovai. Visos tikslinės grupės skirstomos pagal kriterijus: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės; Didelės įmonės; Pagal apskritis ir jose esančias savivaldybes; Pagal veiklą (paslaugų įmonė, gamybos įmonė, prekybos įmonė ar kita veikla). Apklausos metodas - Kombinuotas tyrimo metodas: CAWI (Computer Assisted Web Interview) ir CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Atranka - Tyrime naudojamas kvotinės atrankos metodas, taikant įmonės dydžio, veiklos srities ir lokacijos (apskritis) kvotas. Imtis - 500 įmonių vadovų ir 500 įmonių atstovų (darbuotojų). Rezultatai - pateikiamos ataskaitos pdf formatu ir apibendrintų duomenų lentelės. Tyrimo laikotarpis - 2016-2023 m.

31
0
0
Publikuota: 2023-07-14 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys, kaip ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos įgyvendina pažangias verslo priežiūros priemones ir kaip diegia su tai susietas kitas moderniąsias veiklos praktikas. Periodiškai atliekamas tyrimas leidžia stebėti individualią priežiūros institucijų daromą pažangą, taip pat atskleidžia ir sistemines srities problemas ir priežiūros veiklos organizavimo trūkumus. Duomenys: priežiūros institucijos atliekamų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius, priežiūros veiklai skirtas biudžetinės lėšos, priežiūros specialistų skaičius, prižiūrimų ūkio subjektų skaičius, bendras priežiūros institucijų veiklos pažangumo vertinimas (balais) ir detalizuojamas vertinimas pagal šias kategorijas: veiklos rodiklių diegimas, rizikos vertinimas ir valdymas, kontrolinių klausimynų naudojimas, patikrinimų vykdymas, konsultavimo veikla, poveikio priemonių taikymas, „verslo naujoko“ statuso taikymas, mažareikšmiškumo instituto taikymas, bei vykdomos ūkio subjektų grįžtamojo ryšio (apklausų) priemonės. Periodiškumas – kas 2 metai. Daugiau informacijos apie metodiką bei duomenų pagrindu parengtą švieslentę galima rasti adresu: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente

30
0
0