Rasta duomenų rinkinių: 1558
Publikuota: 2024-06-19 Atnaujinta: 2024-06-19 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Paslaugų kainų indekso (PKI) skaičiavimo tikslas – nustatyti ūkio subjektams suteiktų paslaugų bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. PKI reikalingi skaičiuojant makroekonominius rodiklius palyginamosiomis kainomis, analizuojant infliacinius procesus paslaugų sektoriuje, rengiant prognozes. Geografinė aprėptis - Visa šalies ekonominė teritorija. Ataskaitinis laikotarpis - Ketvirtis. Naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1). Daugiau informacijos: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/%C5%AAkio+subjektams+suteikt%C5%B3+paslaug%C5%B3+kain%C5%B3+indeksai+%28PKI%29+ir+kain%C5%B3+poky%C4%8Diai+%5BLT%5D+604.html

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
9
0
0
Publikuota: 2024-06-19 Atnaujinta: 2024-06-19 Lietuvių kalbos institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta dalis lietuvių administracinėje kalboje aptinkamų probleminių žodžių ir kitų kalbos reiškinių su jų vartosenos paaiškinimais iš Lietuvių kalbos instituto (LKI) Administracinės kalbos aktualijų duomenų bazės, kuriai duomenys rinkti iš verstinių Europos Sąjungos dokumentų. Pirmą kartą duomenys surinkti 2014 m. Kiti šių duomenų atnaujinimai galimi ateityje, Lietuvių kalbos institutui vykdant papildomus duomenų rinkimo projektus.

10
0
0
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos miesto savivaldybės platformos „Dalyvauk“ duomenys, kurioje gyventojai teikia idėjas ir iniciatyvas dėl viešosios infrastruktūros gerinimo Klaipėdos mieste. Taip pat dalyvauja balsavime, renkant patraukliausias iniciatyvas. Lentelė sudaryta VDA ir yra atnaujinama kas ketvirtį. Šioje lentelėje pateikiami, tokie duomenys kaip puslapio lankytojų naršyklė, operacinė sistema, įrenginio tipas, apsilankymo laikas ir pagal IP adresą nustatyti vietovės duomenys. Susipažinti su gyventojų pateiktomis iniciatyvomis galima interneto svetainėje https://dalyvauk.klaipeda.lt/.

5
0
0
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos miesto savivaldybės informacinės sistemos „Dalyvauk“ duomenys, kurioje gyventojai teikia idėjas ir iniciatyvas dėl viešosios infrastruktūros gerinimo Klaipėdos mieste, taip pat dalyvauja balsavime renkant patraukliausias iniciatyvas. Lentelė sudaryta VDA ir yra atnaujinama kasmet. Šioje lentelėje pateikiami, tokie duomenys kaip pasiūlymo data ir laikas, dalyvaujamasis biudžetas, kurio metu idėja buvo pasiūlyta, siūlančioji organizacija (jei pasiūlyta ne fizinio asmens), pateikiamos idėjos, jų aprašymai, numatomi rezultatai, balsavimo rezultatai, įvykdomumo vertinimo rezultatai, duomenys apie tai, ar idėja buvo atrinkta balsavimui ir ar laimėjo balsavimą. Susipažinti su gyventojų pateiktomis iniciatyvomis galima interneto svetainėje https://dalyvauk.klaipeda.lt/.

7
0
0
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti Lietuvos ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų skaičių pagal lytį, amžių, tautybę, pilietybę, gimimo valstybę, teisinę santuokinę padėtį, pasiskirstymą Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose ir kitus nuolatinių gyventojų skaičiaus rodiklius. Nuolatiniai gyventojai – asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje. Nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas. Nuolatiniais gyventojais yra laikomi asmenys, kurie: i) iki ataskaitinės datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai 12 mėnesių arba ii) per paskutinius 12 mėnesių iki ataskaitinės datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius; Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Atveriami duomenys: Duomenys pagal pagal amžių, lytį, administracinę teritoriją pateikiami nuo 1996 m. Duomenys pagal pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietovę pateikiami nuo 1959 m. Duomenys pagal amžių, lytį, santuokinę padėtį pateikiami nuo 2001 m. Daugiau informacijos - https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/Gyventoj%C5%B3+skai%C4%8Dius+ir+sud%C4%97tis+%5BLT%5D+483.html

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
10
0
0
Publikuota: 2024-06-12 Atnaujinta: 2024-06-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame rinkinyje pateikta statistinė informacija apie gyventojų užimtumą ir nedarbą bei užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, išsilavinimą ir lytį. Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites. Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo. Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis bei jo narys. Tiriamoji visuma – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis nuo 2021 metų. Tyrime naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK 2012); Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK 2014); Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK 2014); Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius (ISCE-93) (tik anglų kalba); Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
13
0
0
Publikuota: 2024-06-07 Atnaujinta: 2024-06-07 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) vykdytus gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų, platintojų ir paslaugos teikėjų planinius ne maisto gaminių ir paslaugų tikrinimus. Šių tikrinimų tikslas - padidinti vartotojų ekonominę gerovę ne maisto produktų srityje, apsaugoti gyventojų sveikatą ir ūkinės veiklos laisvę vartotojams, teikiamą ne maisto gaminių ir paslaugų srityje bei teisės aktų reikalavimų užtikrinimą šiose srityse. Patikrinimus atlieka VVTAT valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Duomenys apima laikotarpį nuo 2004m. iki šių dienų. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis VVTAT direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklėmis. Šių patikrinimų metu Tarnybos darbuotojai stebi ekonominės veiklos vykdytojų veiką, ją analizuoja ir vertina, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus ne maisto produktų saugos bei ženklinimo srityse. Rinkinyje nurodomos tikrinimo pradžios, pabaigos ir tikrinimo akto surašymo datos, tikrinamo objekto tipas, objekto JAR kodas ir pavadinimas, patikrinimą inicijavusios institucijos pavadinimas, tikrinime dalyvavusių darbuotojų iš įmonės pusės skaičius bei patikrintų produktų skaičius.

15
0
0
Publikuota: 2024-06-03 Atnaujinta: 2024-06-19 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Čia galite rasti duomenis apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas ir galiojančius  leidimus verstis lošimų veikla (numeris; leidimo turėtojas (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas); leidimo numeris; leidimo išdavimo data ir pagrindas; leidimo pakeitimo ar papildymo numeris; leidimo pakeitimo ar papildymo data ir pagrindas; organizuojamo lošimo rūšis; lošimo vietos adresas; leidžiamų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius; leidimo, leidimo pakeitimo ar papildymo įsigaliojimo data).

16
0
0
Publikuota: 2024-05-28 Atnaujinta: 2024-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Informacija apie Klaipėdos rajono gyventojų apklausos sistemos apklausa.klaipedos-r.lt rezultatus nuo 2022 m. Apklausos sistemos tikslas sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“. Duomenų rinkinyje naudojami trečiųjų šalių duomenys nustatyti balsavusių asmenų vietovę pagal IP adresą.

40
0
0
Publikuota: 2024-05-22 Atnaujinta: 2024-05-22 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos sveikatos priežiūros sistema kaupia pacientų asmeninius duomenis, kaip registracija vizitams pas gydytoją. Duomenys kaupiami nuo 2010 m. iki 2020 m. Duomenų rinkinys sudarytas iš registracijos identifikatoriaus, datos, kuriai registruotasi, įrašo sukūrimo bei keitimo datų, paciento duomenų: šifruoto identifikatoriaus, lyties, gimimo metų bei gydytojo duomenų: identifikatoriaus ir specialybės.

31
0
0
Publikuota: 2024-05-22 Atnaujinta: 2024-05-22 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos ŽKIS sistema kaupia pacientų odontologinių sutrikimų gydymo operacijomis duomenis. Duomenų laikotarpis yra nuo 2015 m. iki 2024 m. Duomenų rinkinys apima vykdytos operacijos protokolo identifikatorių, šifruotą paciento asmens kodą, gimimo metus, ligos TLK-10-AM kodą bei žodinį pavadinimą, operacijos pradžios, pabaigos laikus, taikytos anestezės rūšies, rizikos kodus bei jos pradžios ir pabaigos laikus. Papildomai pateikiamas paciento draudiko pavadinimas, JAR kodas ir draudimo rūšis, duomenys imami iš Sveidra.

37
0
0