Rasta duomenų rinkinių: 1552
Publikuota: 2024-06-12 Atnaujinta: 2024-06-12 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame rinkinyje pateikta statistinė informacija apie gyventojų užimtumą ir nedarbą bei užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, išsilavinimą ir lytį. Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites. Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo. Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis bei jo narys. Tiriamoji visuma – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis nuo 2021 metų. Tyrime naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK 2012); Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK 2014); Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK 2014); Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius (ISCE-93) (tik anglų kalba); Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
9
0
0
Publikuota: 2024-06-07 Atnaujinta: 2024-06-07 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) vykdytus gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų, platintojų ir paslaugos teikėjų planinius ne maisto gaminių ir paslaugų tikrinimus. Šių tikrinimų tikslas - padidinti vartotojų ekonominę gerovę ne maisto produktų srityje, apsaugoti gyventojų sveikatą ir ūkinės veiklos laisvę vartotojams, teikiamą ne maisto gaminių ir paslaugų srityje bei teisės aktų reikalavimų užtikrinimą šiose srityse. Patikrinimus atlieka VVTAT valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Duomenys apima laikotarpį nuo 2004m. iki šių dienų. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis VVTAT direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklėmis. Šių patikrinimų metu Tarnybos darbuotojai stebi ekonominės veiklos vykdytojų veiką, ją analizuoja ir vertina, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus ne maisto produktų saugos bei ženklinimo srityse. Rinkinyje nurodomos tikrinimo pradžios, pabaigos ir tikrinimo akto surašymo datos, tikrinamo objekto tipas, objekto JAR kodas ir pavadinimas, patikrinimą inicijavusios institucijos pavadinimas, tikrinime dalyvavusių darbuotojų iš įmonės pusės skaičius bei patikrintų produktų skaičius.

10
0
0
Publikuota: 2024-06-03 Atnaujinta: 2024-06-03 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Čia galite rasti duomenis apie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos išduotas ir galiojančius  leidimus verstis lošimų veikla (numeris; leidimo turėtojas (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas); leidimo numeris; leidimo išdavimo data ir pagrindas; leidimo pakeitimo ar papildymo numeris; leidimo pakeitimo ar papildymo data ir pagrindas; organizuojamo lošimo rūšis; lošimo vietos adresas; leidžiamų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius; leidimo, leidimo pakeitimo ar papildymo įsigaliojimo data).

12
0
0
Publikuota: 2024-05-28 Atnaujinta: 2024-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Informacija apie Klaipėdos rajono gyventojų apklausos sistemos apklausa.klaipedos-r.lt rezultatus nuo 2022 m. Apklausos sistemos tikslas sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“. Duomenų rinkinyje naudojami trečiųjų šalių duomenys nustatyti balsavusių asmenų vietovę pagal IP adresą.

36
0
0
Publikuota: 2024-05-22 Atnaujinta: 2024-05-22 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos sveikatos priežiūros sistema kaupia pacientų asmeninius duomenis, kaip registracija vizitams pas gydytoją. Duomenys kaupiami nuo 2010 m. iki 2020 m. Duomenų rinkinys sudarytas iš registracijos identifikatoriaus, datos, kuriai registruotasi, įrašo sukūrimo bei keitimo datų, paciento duomenų: šifruoto identifikatoriaus, lyties, gimimo metų bei gydytojo duomenų: identifikatoriaus ir specialybės.

29
0
0
Publikuota: 2024-05-22 Atnaujinta: 2024-05-22 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos ŽKIS sistema kaupia pacientų odontologinių sutrikimų gydymo operacijomis duomenis. Duomenų laikotarpis yra nuo 2015 m. iki 2024 m. Duomenų rinkinys apima vykdytos operacijos protokolo identifikatorių, šifruotą paciento asmens kodą, gimimo metus, ligos TLK-10-AM kodą bei žodinį pavadinimą, operacijos pradžios, pabaigos laikus, taikytos anestezės rūšies, rizikos kodus bei jos pradžios ir pabaigos laikus. Papildomai pateikiamas paciento draudiko pavadinimas, JAR kodas ir draudimo rūšis, duomenys imami iš Sveidra.

36
0
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos kalėjimų departamentas (LKD) kaupia kalinimo įstaigose laikomų asmenų statistinius duomenis nuo 2021 m., atnaujinamus kas menėsį, gaunamus iš kalinimo įstaigų. Rinkinys apima momentinį laikotarpį, kuriam aktualūs pateikti skaičiai, kalinimo įstaigos pavadinimą, bendrą laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičių, suimtųjų skaičių, bendrą nuteisimų laisvės atėmimu skaičių, nuteistųjų atviro tipo bausme be Pusiaukelės namų skaičių, nuteistųjų pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietoje skaičių, nuteistųjų uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje skaičių, nuteistųjų Pusiaukelės namuose skaičių, suėmimo vykdymo vietoje laikomų nuteistųjų skaičių, nuteistųjų arešto bausme skaičių, moterų skaičių, nepilnamečių skaičių, bendrą užsienio šalių piliečių skaičių, suimtų užsienio šalių piliečių skaičių ir nuteistų užsienio šalių piliečių skaičių.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
55
0
0
Publikuota: 2024-05-20 Atnaujinta: 2024-05-20 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikų (VULŽK) laboratorijos informacinė sistema "Labor IS" kaupia duomenis apie atliktus laboratorinius tyrimus. Taikomas vienkartinis duomenų, kurie kaupiami nuo 2006 metų, teikimas. Duomenis papildomai numatoma atnaujinti priėmus sprendimą dėl informacinės sistemos jungimo prie VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos ir pabaigus aktyviai eksploatuoti esamą sistemą. Duomenys apie VULŽK laboratorijoje atliktus tyrimus, jų užsakymus ir atsakymus. Informacija apie pacientą - gimimo metai, lytis, tyrimo atlikimo data. Pateikti tyrimų atsakymai, matavimo vienetai, norma, skyriai, iš kurių pateikti užsakymai, mėginio paėmimo bei priėmimo data ir laikas.

25
1
0
Publikuota: 2024-05-20 Atnaujinta: 2024-05-20 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, kaip duomenų rinkinio šaltinis, yra sukurtas Gyventojų registro 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardų duomenimis ir toliau yra pildomas naujagimių vardais. Rinkinyje duomenys kaupiami nuo 2010 m. ir yra atnaujinami kas 3 mėnesius. Duomenys apima pilną vardą, sudarančių vardų skaičių (komponentiškumą), vardo lytį, normiškumą, ar tai yra šventojo vardas, vardo įvedimo datą, vėliausias atnaujinimo bei paieškos datas, paieškų skaičių ir iki po 5 vardų kilmės grupes, pogrupius ir poskyrius.

44
0
0
Publikuota: 2024-05-17 Atnaujinta: 2024-05-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės gyvosios gamtos monitoringo duomenys, nuo 2005 metų. Šiame rinkinyje pateikiami duomenys: - paviršinio vandens monitoringas - gyvosios gamtos (paukščių) monitoringas - gyvosios gamtos (šikšnosparnių) monitoringas - gyvosios gamtos (augalijos) monitoringas - gyvosios gamtos (varliagyvių) monitoringas - gyvosios gamtos (žuvų) monitoringas.

41
0
0
Publikuota: 2024-05-17 Atnaujinta: 2024-05-17 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiamos edukacinės programos, kurias gali(-ėjo) įsigyti mokiniai pagal kultūros paso programą. Kultūros pasas – priemonė, leidžianti moksleiviams valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose ir kitose pažintinėse bei edukacinėse kultūros veiklose. Priklausomai nuo amžiaus grupės, moksleiviai kultūros ir meno paslaugomis gali pasinaudoti dalyvaudami kartu su klase ar grupe, o nuo 16 metų paslaugomis gali pasinaudoti ir individualiai. Kultūrines edukacijas kultūros paveldo, etninės kultūros, architektūros, cirko, baleto, kino, lėlių teatro, dramos teatro, literatūros ir kt.

14
0
0